Kinnitatud Aegviidu Vallavolikogu otsusega

23.märts 2016.a nr 10

AEGVIIDU KOOLI

ARENGUKAVA

2016  – 2020 

 Aegviidu, 2016

Sisukord

1. AEGVIIDU KOOLI HETKESEISU ANALÜÜS. 3

1.1.   Kooli üldiseloomustus ja ajalooline taust 3

1.1.1. Asukoht ja teeninduspiirkond. 3

1.1.2. Looduskeskkond. 3

1.1.3. Ajaloolisest kujunemisest 3

1.1.4. Missioon, visioon ja kooli väärtused. 4

KOOLI MISSIOON.. 4

KOOLI VISIOON.. 4

KOOLI VÄÄRTUSED.. 4

1.2. Õpilased ja õpetajad. 5

1.3. Õppe- ja kasvatustöö. 7

1.4. Eestvedamine ja juhtimine. 9

1.5. Personal 10

1.6. Koostöö huvigruppidega. 10

1.7. Majandustegevus. 11

1.7.1. Tegevus eelneval arenguperioodil 11

1.7.2. Kooli õppe- ja töövahendid. 13

2. KOOLI TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2016-2020. 15

2.1. Õppe- ja kasvatustöö. 15

2.2. Eestvedamine ja juhtimine. 16

2.3. Personalitöö. 16

2.4. Koostöö huvigruppidega. 17

2.5. Ressursside juhtimine. 18

3. ARENGUKAVA KOOSTAMINE, KINNITAMINE JA MUUTMINE.. 20

4. KASUTATUD KIRJANDUS JA MATERJALID.. 20

1. AEGVIIDU KOOLI HETKESEISU ANALÜÜS

1.1.   Kooli üldiseloomustus ja ajalooline taust

1.1.1. Asukoht ja teeninduspiirkond

Aegviidu Kool (edaspidi kool) asub Aegviidu valla territooriumil, mis on ühtlasi kooli teeninduspiirkonnaks. Aegviidu valla puhul on tegemist väikese omavalitsusüksusega – valla pindala on 11,97 km².

1.1.2. Looduskeskkond

Aegviidu vald paikneb Põhja-Eestis Kõrvemaal ning kuulub Kõrvemaa maastikukaitseala koosseisu. Aegviidu reljeef ja loodus on vaheldusrikkad, olles aluseks puhkemajanduse arengule ning mitmekülgsetele sportimisvõimalustele. Mitmekesine ja kaunis looduskeskkond loob head võimalused loodusainete õpetamiseks ja keskkonnateadlikkuse tõstmiseks läbi praktilise tegevuse.

1.1.3. Ajaloolisest kujunemisest

Esimesed ametlikud andmed Aegviidu kohta pärinevad aastast 1796 – krahv Mellini koostatud Liivimaa atlasest, kuhu oli kantud kohanimi Aegwid. Aegviidu 200. aastapäeva äramärkimiseks paigaldati kooli territooriumile 1996.a. mälestuskivi.

18. sajandil oli Aegviidus Lehtse mõisa jahi- ja karjamõis Charlottenhof.

Aegviidu alevile anti omavalitsuslik staatus 20. juunil 1991, alevile anti valla staatus 25. augustil 1993. Aegviidu valla praegused piirid on välja kujunenud peamiselt II maailmasõja järgsetel aastatel, vastavalt Aegviidu alevi arengule ja vajadustele.

1820 aastal valmis Lehtse mõisa paruni poolt ehitatud hobupostijaama hoone, mis oli mõeldud mööda Piibe maanteed liikuvate postitõldade puhke- ja teenindamiskohaks.

Samal ajal ehitati ka Lehtse mõisa paruni jahiloss ehk Mustakäpa suvemaja (praegune rahvamaja). Selle maja kinkis parun Hyene kohalikule haridusseltsile, kus alustas tööd 1917.a. kool. Kuna hoone ei olnud koolimajaks sobiv, siis ostis haridusselts parunilt hobupostijaama. 1919.a. alates asub kool selles hoones.

Aastate jooksul on tehtud vastavalt vajadustele ja võimalustele neli juurdeehitust. Praeguse välisilme on koolimaja saanud aastast 2004.

Kooli koduloomuuseumis asuvad mõned materjalid nii kooli kui valla ajaloo kohta. Koduloomuuseumi asutajaks oli 1979.a. Inna-Mai Algma, kes töötas koolis ajalooõpetajana ja hiljem direktorina. Muuseumi arendajana tegutseb ajalooõpetaja koostöös kolleegidega. Õpilasgiidid tutvustavad soovi korral kooli ja valla külalistele piirkonna ajalugu.

Aegviidu Kool on munitsipaalkool ja ühtlasi valla ainuke kool. Ta liigitatakse väikekoolide hulka.

Alates 22.detsembrist 2010.a nr 23 on Aegviidu Vallavolikogu määruse alusel kooli nimi AEGVIIDU KOOL.

Koolil on välja antud EV Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 01.02.2011 koolitusluba nr 3373 HTM õppe läbiviimiseks I-III kooliastmes.

1.1.4. Missioon, visioon ja kooli väärtused

KOOLI MISSIOON

Kaasaegses ühiskonnas hästi toimetuleva inimese kujunemine.

KOOLI VISIOON

Aegviidu Kool on väike hubane maakool kaasaegse õpikeskkonnaga, mitmekülgse huvitegevusega, kus väärtustatakse  individuaalset arengut ning tihedat kogukondlikku suhtlemist.  

Kool on valla süda.

KOOLI VÄÄRTUSED

Kooli väärtuste väljaselgitamisel osalesid õpilased, õpetajad, teenindav personal, lapsevanemad, hoolekogu ja koolipidaja.

ARENG

Aegviidu Koolis märgatakse iga õppuri omapära ja andeid.

 Kool annab õpilastele võimaluse arendada süvendatult just seda ala, mis õpilast köidab: on see siis sport, tehnoloogia, loodus- või kunstiained.

Meie kooli õpilane vastutab oma õpitulemuse eest, on hooliv, sõbralik ning arvestab teistega.

Aegviidu Kooli õpetaja on oma ala meister, kes on kursis hariduse uute suundadega.

TURVALISUS

Kool asub väikeses alevis looduse keskel, kus kõik tunnevad kõiki. See liidab meid kokku üheks suureks pereks, kus hinnatakse häid suhteid, hoolitakse üksteisest ning väärtustatakse keskkonda.

KOOSTÖÖ

Koostöös sünnivad head mõtted, ideed, mida ellu viia. Me oleme kõik omavahel seotud: lapsed, õpetajad, vanemad, koolipidajad ning toetajad. Mida tugevam on side, seda kindlamini me end tunneme.

1.2. Õpilased ja õpetajad

Enamik koolis õppivatest lastest on pärit kohalikust vallast. Seisuga 01.01.2015 oli vallas 53 põhikooliealist last (vanus 7-15).

Väljastpoolt valda Aegviidu Kooli õppima tulevad lapsed on valdavalt pärit Anija vallast (Pillapalu külast).

2015/16. õppeaastal õpib koolis 62 last, kelle hulgas on 26 tüdrukut ja 36 poissi.

2015/16.õppeaastal on moodustatud 5 klassikomplekti, sh 4 liitklassi.

Õpilaste arv ja prognoos 2016/17. kuni 2020/21. õppeaastateks

Tabelis on näidatud õpilaste arv klasside kaupa.

Prognoosi järgi langeb õpilaste arv pisut võrreldes käesoleva aastaga, sest 2017.a kevadel lõpetab kooli 11 õpilast, kes moodustavad hetkel kõige suurema klassi. Edaspidi püsib õpilaste arv stabiilsena.

Vaatamata väikestele klassikomplektidele püüame õpetada 1. ja 9. klassis põhiaineid lahus (st mitte liitklassina). Seetõttu jõuab õpetaja jälgida kõikide laste arengut ning õpilastel kujuneb hea õpiharjumus.

Järgmine tabel näitab õpilaste õpiedukust aastatel 2012-2015:

Tabelist on välja jäetud 1.klassi õpilaste õpitulemused, sest Aegviidu Kooli õppekava järgi kirjeldatakse esimesel aastal õpitulemusi sõnaliselt.

Antud perioodi jooksul on kõik lõpetajaid asunud edasi õppima erinevatesse Tallinna gümnaasiumidesse, mõned õpilased on valinud ka kutsehariduse tee.

Aegviidu Koolis ei puuduta põhjuseta ning ei ole ka väljalangevust, seda tänu kokkuhoidvale kogukonnale ja hoolivusele.

Vallas on korraldatud koolitransport: hommikuti käib Nelijärvelt ning ka Jänedalt Aegviitu koolibuss.

Õpilaste toitlustamine toimub Aegviidu Lasteaia ruumides. Õpilased on sellega väga rahul, sest heale kõhutäiele lisandub ka mõnus jalutuskäik värskes õhus, mis on parim puhkus vaimsele tegevusele. 

2015/2016. õppeaastal töötab koolis 12 pedagoogi, ametikohti on 7. Kõik põhikohaga töötavad õpetajad vastavad kvalifikatsioonile.Tehnoloogia/käsitööõpetaja töötab tähtajalise lepinguga, kuna õpib veel Tallinna Ülikoolis magistratuuris. Eesti keele ja kirjanduse õpetajale on omistatud 2012. aastal vanemõpetaja ametijärk. Õpilastele osutatakse logopeedilist abi. Koolipsühholoog nõustab nii õpilasi, nende vanemaid kui ka õpetajaid.

1.3. Õppe- ja kasvatustöö

Sisehindamise kaudu jälgib kool eesmärkide täitmist, analüüsib põhitegevuste tulemuslikkust ning annab hinnangu õppeasutuse tegevusele tervikuna. Sisehindamise raames hinnangud (5-pallisüsteemis) õppe- ja kasvatustegevusele 2014/15.õppeaastal on järgmised:

 • õpilased hindavad Aegviidu Koolist saadavat haridust hindega 4,5
 • õpetajad hindavad meie koolist saadavat haridust hindega 4,4
 • lapsevanemate rahulolu õpetamise tasemega 3,6
 • õpilased hindavad tunnustamist hindega 4,6
 • lapsevanemad hindavad õpilaste tunnustamist hindega 4,2
 • õpilased arvavad, et koolis on piisavalt huviringe 4,4 
 • lastevanemad hindavad huviringide olemasolu hindega 4,4

Kool jätkab õppekavasse integreeritud tegevuste kaudu üldpädevuste kujundamist, mille väljundiks on osalemine erinevatel konkurssidel, võistlustel, projektides.

Õpilased on auhinnalisi kohti pälvinud vabariiklikel kui ka maakondlikel konkurssidel/võistlustel, nagu

 • Kirjandusraal,
 • Metsapostkaartide joonistamine,
 • Keskkonnaameti viktoriin,
 • Eesti meistrivõistlused Judos,
 • Jüripäevajooks piirkonna koolidele,
 • Harjumaa koolidevahelised teatesuusatamise võistlused,
 • Harjumaa kooliteatrite festival,
 • RMK Aegviidu Looduskeskuse fotokonkurss,
 • J.Käisi Seltsi poolt korraldatud 3.-6.klasside õpilaste kodu-uurimistööde võistlus ,
 • Alavere loodusmängud,
 • 8.-9.klassi võistkondade piirkondlik mälumäng (korraldaja Kehra Gümnaasium),
 • Lugemisühingu korraldatud Väikeste kodu-uurijate konkurss “Käbi ei kuku kännust kaugele”,
 • maakondlikud geograafia teemapäevad,
 • projekti “Kaitse end ja aita teist” lõppvõistlus.

Edukalt on osaletud:

 • Harjumaa laulu-ja tantsupidudel,
 • Miksikese pranglimise võistlustel,
 • projektis “Elav, põnev ja kirev vaimne kultuuripärand”,
 • üle-euroopalises Comeniuse projektis “Let’s Play My Ancestors Childhood Game”.

Ainetundide läbiviimisel kasutatakse kabinetsüsteemi, mille tulemusena on õpetajatel võimalik tõhusamalt kasutada õppetöös lisamaterjale. Ka õpilastele on osutunud see meelepäraseks, sest klassiruumi vahetus ja klassi kujunduslik „aura“ häälestab paremini antud ainele.

Lähtuvalt õpilaste vajadustest on rakendatud abiõpet ja kirjandiõpet (9.klassile). 3.klassis tegeletakse järjekindlalt jalgrattalubade taotlemisega, kuna ümbritsev keskkond soosib jalgrataste kasutamist.

Huvitegevus toetab õppe- ja kasvatustegevust.

Koolis tegutsevad järgmised huvialaringid: rahvatantsu-, näite-, koolilehe-, loodusring, judo, jalgpall, suusatreening, iluvõimlemine, robootika, loovus ja tehnoloogia, kunstiring, lauluring, muuseumiring ja noorte päästering. Ringide juhendajad on oma kooli õpetajad ja Aegviidu Spordiklubi treenerid.

Õpilased osalevad väga aktiivselt huviringides. 2014/15.õppeaastal osales 64-st õpilasest vähemalt ühes huviringis 62 õpilast. Aktiivsemad osalevad kuni kolmes huviringis korraga.

Järgmises tabelis on näha valdkondade kaupa (Eesti Hariduse Infosüsteemi liigitus) huviringides osalevate õpilaste arvu:

Traditsioonidel on koolielus oluline koht. Eesmärk on säilitada vanu ja luua uusi. Tähtsamad on sügisnäitus, isadepäeva ning kooli aastapäeva tähistamine (koolipidu detsembri algul, kus astuvad üles kogu kooli õpilased), jõuluhommikud, EV sünnipäeva külalised, emakeelepäev ja pajatajate konkurss, veerandilõpuviktoriinid, perepäev (esinemisnumbrid osaliselt perekondade kaupa), õppematkad, ühised spordivõistlused jt üritused naaberkoolide ühistegevuses:

 • partnerkoolideühendus JAAAAA- Aegviidu, Jäneda, Aravete, Ambla, Ahula, Albu
 • Harjumaa piirkondlike koolide mälumängusari (sh Kehra, Kuusalu, Kose, Alavere, Raasiku koolid)

Aegviidu Kool kuulub Tallinna Ülikooli 30 partnerkooli hulka, kes valiti välja vabariigi kõikide koolide hulgast. Koostöö eesmärk on vastastikune kogemuste jagamine nii koolituste kui ka konverentside näol ja noortele õpetajatele praktikavõimaluse andmine.

Koolielu blogi kajastab toimuvat kodulehel: https://aegviidupk.wordpress.com/

Koolis tegutseb Koolikogu (õpilasomavalitsus), kes saab kaasa rääkida kooli arendusküsimustes.

Parendusvajadused:

1) Märgata laste individuaalset arengut, suunata neid kasutama oma tugevusi ja olla nõustajaks, kui tekivad raskused. Toetada laste iseseisvust ja julgust otsustada oma valikuid tegema nii õppimises kui ka käitumises.

2) Õpetada lapsi väärtustama turvalisuse küsimust igas valdkonnas.

3) Arendada koostööoskust erinevatel tasanditel.

1.4. Eestvedamine ja juhtimine

Arengukava on koostatud viieks aastaks. Tegevuskava tugineb eelneva tegevuse analüüsile.

Arendustegevus ja sellest tulenev planeerimine toimub lähtuvalt eesmärkidest, vajadustest ja  võimalustest.

Üldiste protsesside juhtijaks ja koordineerijaks on direktor, kes vastutab arengukava ja õppekava täitmise eest, koostab tunniplaani ja tegeleb eKooli ning majandusküsimustega. Huvitegevuse koordineerimisega, kooli õpikukogu ning toitlustamise küsimustega tegeleb huvijuht, kes on direktorile suureks toeks kooli juhtimisel.

Olulisel kohal on kooli tegevuse kajastamine kooli kodulehel:

Ühiselt pedagoogilise personaliga koostatakse või uuendatakse eeskirju ja kordasid, õpetajad on kaasatud arengukava, õppekava ja üldtööplaani koostamisel.

Töö aruandlust/analüüsi teostavad kõik pedagoogilised töötajad vastavalt üldtööplaanile. Arenguvestlustes kogu personalile selguvad järgmise õppeaasta prioriteedid ja ülesanded.

Parendusvajadused:

1) kaasata ülekoolilistesse üritustesse kogu koolipersonal

2) kajastada meedias rohkem koolielu sündmusi

3) pöörata rohkem tähelepanu kooliga seotud meenete väljatöötamisele

1.5. Personal

Koolis on järgnevad ametikohad:

 • direktor 1,0 kohta;
 • huvi-ja noortejuht 0,5 kohta;
 • pikapäevarühma kasvataja 0,5 kohta;
 • logopeed 0,25 kohta;
 • õpetaja 7,705 kohta, mida täidavad 12 erineva koormusega töötajat;
 • ringijuhid 0,5 kohta;
 • majahoidja 0,5 kohta;
 • koristaja 1,0 kohta (2 inimest);
 • kütja 0,4 kohta;
 • psühholoogiteenust osutab SA Innove.

Aegviidu Koolis on oluline isiklik areng. Õpetajad osalevad meelsasti koolitustel ja on kursis uute meetoditega õppetöös. Selle tõestuseks on kasvõi see, et viimase kolme aasta jooksul on osaletud täiendkoolitustel keskmiselt töötaja kohta 285 tundi.

Ülekooliliste ürituste kaudu arendatakse üldpädevusi, hoitakse tihedat sidet vanematega, viiakse läbi (kord aastas) rahuloluküsitlusi, luuakse kontakte vilistlastega.

Haridusstatistika portaali www.haridussilm.ee andmetel kuuluvad Aegviidu Kooli õpetajad valdavalt vanusesse 40-49 aastat. Õpetajad on omandanud mitme aine õpetamise oskused, osa õpetajaid töötab mitmes koolis korraga.

Meie koolis töötavad sõbralikud, humoorikad ja empaatilised inimesed. 

Klassijuhatajatele ja liitklassis õpetavatele õpetajatele  on välja töötatud motivatsiooni- ja tunnustamise alused. Kooli hoolekogu poolt on algatatud „Aasta õpetaja“ valimine, mille käigus õpilased selgitavad välja lemmikõpetaja.

Parendusvajadused:

1) Korraldada personali ühisüritusi ning püüda kaasata tervet kollektiivi.

2) Arenguvestluste läbiviimisel selgitada välja töötajate vajadusi, soove. Ettepanekuid rakendada kooli väärtusi silmas pidades.  

3) Arendada mentorlust.

4) Vahetada rohkem kogemusi (kolleegilt kolleegile).

1.6. Koostöö huvigruppidega

Aegviidu Kooli pidajaks on Aegviidu vald koos volikogu ja vallavalitsusega, kellega on koolil hea koostöö.

Aegviidu Kooli koostööpartneriteks on Aegviidu Lasteaed, Aegviidu Raamatukogu, Aegviidu Rahvamaja,  RMK Aegviidu Loodusmaja, Aegviidu Spordiklubi,  Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus, Aegviidu Noortekeskus, MTÜ Aegwiidu Jaam Anno 1870, kohalikud kauplused, Aegviidu Puit AS, Kaes OÜ, Aegviidu perearst, Aegviidu Päästeselts MTÜ, Nelijärve Puhkekeskus, Eesti Politsei ja Päästeamet, Rajaleidja, MTÜ Ajaleidja, Aegviidu Kogudus, Tallinna Ülikool, partnerkoolide ühendus „JAAAAA“, lapsevanemad ja vilistlased.

Sisehindamise raames hinnangud (5-pallisüsteemis) koostööle 2014/15.õppeaastal on järgmised:

 • lapsevanemad hindavad informeeritust kooli tegevusest hindega 3,6
 • lapsevanema hinne tema vastuvõtule koolis 3,9
 • õpetajate hinnang koostööle lapsevanematega 4,0
 • lapsevanema hinnang koostööle klassijuhatajaga 3,7
 • kooli ja kodu vaheline koostöö 3,4

Parendusvajadused:

1) Teha tihedamat koostööd vanematega, anda rohkem tagasisidet.

2) Tutvustada koostööpartnerite abiga õpilastele erinevaid erialasid.

3) Kaasata kooliellu vilistlasi.

1.7. Majandustegevus

1.7.1. Tegevus eelneval arenguperioodil

Märgitud on suuremad ja olulisemad remondi-, ehitus- ja ümberkorraldustööd ning õppe- ja töövahendite hankimised.

AegRemont/ehitus/ümberkorraldusÕppe-ja töövahendid
2012Uute teadetetahvlite, meenete soetamine (pastapliiatsid, kleepsud, mälukaardid) Uus trepp sissekäiku, garderoobi ahju uuendamine Katuse parandamine Koolikella kõlarite paigutamine koolimaja välisseinaleRahvusvahelise koostööprojekti (Comenius) algus (2012-2014) Kunstiainetele uue raadio/CD/kassettmaki soetamine
2013Tehnoloogiaklassi ümberpaigutamine ja sanitaarremondi teostamine Võimla projekti algatamine Piksekaitse paigaldamine koolimajale Hekilõikuri soetamine Lükandukse paigaldamine matemaatika ja eesti keele klassi Turvaliste (lukustatavate) kappide soetamine  loodusainete klassi Evakuatsiooni tagavaratreppide ehitamine (I etapp) Klassiruumides sisustuse uuendamine/väljavahetamine uute laudade-toolidegaArvutiklassi arvutite uuendamine (kasutatud arvutite annetus „Vaata maailma“ projektist) Õppetöös osales õpetaja-praktikant Saksamaalt (I poolaasta) Interaktiivse tahvli annetuste kogumise algus Õppetöös võeti kasutusele tahvelarvutid (18 tk. rendileping 2 a.) Soetati 8 komplekti (4P+4T) rahvariideid Hüppelaua soetamine (kehaline kasvatus)
2014Evakuatsiooni tagavaratreppide ehitamine (II etapp) Saali põranda lakkimine Tagumise välisukse väljavahetamine Tehnoloogiaklassi ruloode paigaldamine, saali ruloode uuendamine Kappide, riiulite ja uue laua soetamine Muuseumikoridori I korruse ahjuseina remontiminePranglimine (Miksikese litsents) Tahvelarvutite rentimine
2015Muuseumikoridori II korruse remontimine Klassiruumide täiustamine uute laudade-toolidega Elektrisüsteemi uuendamineUue süntesaatori soetamine muusikaklassi Uue serveri soetamine Arvutiklassi arvutite väljavahetamine Dokumendikaamera ja 3 projektori soetamine Tahvelarvutite uue rendilepingu sõlmimine (3 a) Interaktiivse tahvli soetamine Koht-imuri paigaldamine tehnoloogiaklassi

1.7.2. Kooli õppe- ja töövahendid

Kooli olulisemate õppe- ja töövahendite olukord seisuga 01.09.2015

Õppekirjanduse uuendamine toimub pidevalt ja vastavalt vajadustele.

ÕPPEAINEÕPPE- JA TÖÖVAHENDITE ÜLDOLUKORD
Emakeel On olemas elementaarne õpivara. Vajadus statsionaarse projektori ja ekraani järele. Klassiarvuti moraalselt vananenud.*
Võõrkeel On olemas elementaarne õpivara. Vajadus statsionaarse projektori järele. Klassiarvuti moraalselt vananenud.*
MatemaatikaOn olemas elementaarne õpivara. Klassis on projektor, Wifi ruuter. Klassiarvuti moraalselt vananenud.*
LoodusainedOn olemas elementaarne õpivara. Klassis on projektor, dokumendikaamera. Täiendamist vajavad looduainetega seotud õppevahendid (n füüsikas statiivid, elektroonilised mõõteriistad; keemias katsete tegemiseks keemilised ained, piirituselambid, klaasist katsevahendeid).  Klassiarvuti moraalselt vananenud.*
KunstiainedElementaarsed õppevahendid olemas. Vajadus statsionaarse projektori järele. Klassiarvuti moraalselt vananenud.* Muusikaõppevahendid vajavad täiendamist (kandled, kitarrid, Orffi-pillid, mikrofonid).
Kehaline kasvatusElementaarsed õppevahendid olemas, puuduvad riistvõimlemise vahendid, vajadus spordisaali järele. Staadion vajab renoveerimist.
TehnoloogiaSisustus vajab täiendamist ja uuendamist (tööpingid füüsiliselt vananenud, masinad vajavad uuendamist või väljavahetamist, klassis puudub arvuti ja internetiühendus). Metallitööruumis puuduvad radiaatorid, metallitööks vajalikud masinad ja aknakatted. Uuendamist vajab klassi juurde viiv jalgrada.
Kodundus ja käsitööElementaarsed õppevahendid olemas. Puudub tahvel ja täiendamist vajavad kööginõud. Klassis puudub aknakate.
AjaluguElementaarsed õppevahendid olemas.
ArvutiklassElementaarne riistvara olemas. Puudub 5 paari kõrvaklappe. Uuendamist vajavad klassi mööbel ja interjöör.
Algklassi-, pikapäevarühma-, kooliarsti vastuvõtu ruum.Vajab kapitaalremonti ja uut sisustust.

* klassiarvutid uuendatud veebruaris 2016

2. KOOLI TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2016-2020

2.1. Õppe- ja kasvatustöö

Eesmärk on

 • kasvatada keskkonnateadlikku, koostöövalmis ja tervislike eluviisidega inimest,
 • protsessi käigus kasutada kaasaegseid meetodeid ja tehnoloogiat,
 • taotleda väärtustepõhist suhtlemist,
 • õppetöö korraldamisel arvestada õpilase individuaalsete omadustega,
 • huvitegevuses toetada õppuri vajadusi ja soove.

.

jrkülesanneteostamise aegvastutaja
1Aegviidu Kooli õppekava (AKÕK)  täiendamine ja parendaminepidevdirektor, õpetajad, huvijuht
2Õppima õpetaminepidevõpetajad
3Üldtööplaani koostamisel riikliku õppekava rakendumisest tulenevate muudatustega arvestaminepidevdirektor, õpetajad
4Kooli põhiväärtuste ühine järgiminepidevkogu kollektiiv
5Õuesõppe töölehtede koostaminepidevõpetajad
6Õpilaste ettevalmistamine olümpiaadideks, maakondlikeks võistlusteks, üritusteksvastavalt maakonna plaanileõpetajad
7Abiõpe, logopeediline ja psühholoogiline nõustaminepidevtugispetsialistid
8Õppevahendite ja -meetodite kaasajastaminevastavalt vajaduseledirektor, õpetajad
9Huvitegevuse analüüs (seos õppekavaga)kord aastashuvijuht
10Kooli muusemi arendaminepidevdirektor, õpetajad
11Õpetajate järjepidev erialane täiendkoolitusaastaringseltõpetajad
13Uute giidide väljaõpe ja muuseumi arendaminepidevajalooõpetaja

2.2. Eestvedamine ja juhtimine

Eesmärk on:

 • planeeritud tegevused ellu viia,
 • juhtida kogu kooliperet tegutsema ühiselt väljatöötatud missiooni nimel,
 • liikuda visiooni suunas järgides kooli väärtusi
jrkülesanneteostamise aegVastutaja
1Kooli põhiväärtuste järgiminepidevdirektor
2Arengukava tegevuskava uuendamineaugustdirektor
3Kooli sümboolikaga meenete edasiarendaminepidevdirektor, huvijuht
4Juhendite ja eeskirjade uuendamine ja kaasajastaminevastavalt vajadusteledirektor
5Sisehindamise aruande koostaminedetsember 2016direktor
6Tagasiside vormide uuendaminekord aastasdirektor
7Sisekoolituste korraldamine.vastavalt vajadusteledirektor
8Koolielu sündmuste kajastamine meediaspidevdirektor, huvijuht, õpetajad
9Õpetajate täiendõppe planeerimine koostöös õpetajategapidevdirektor
10Arenguvestluste läbiviimine töötajategaaprill-mai (igal aastal)direktor

2.3. Personalitöö

Eesmärk:

 • teha head koostööd,
 • hoida sõbralikku õhkkonda, kus on vastastikune lugupidamine, suhtlemises selgus ja lihtsus.
 • jälgida, et töötajad oleks motiveeritud, oleks kursis uuendustega, saaks tagasisidet oma isikliku arengu ja panuse kohta
 • täiendkoolituse planeerimisel lähtuda nii aineõpetaja vajadustest kui ka kooli väärtustest,
jrkülesanneteostamise aegvastutaja
1Töötajate motiveerimissüsteemi arendaminepidevdirektor
2Töötajate kaasamine projektidessevastavalt projekti tegevuskavaledirektor
3Arenguvestluste läbiviimine kogu personaligaAprill-augustdirektor
4Õpetajate täiendõppe planeerimine vastavalt vajadusteleaugustdirektor koostöös õpetajatega
5Kogemuste vahetamine (kolleegilt-kolleegile), mentorluse arendaminepidevdirektor, õpetajad
6Viia läbi koolitusi eduka meeskonna-ja koostöö saavutamiseksVastavalt vajaduseledirektor

Koolituskava (Lisa 1)

2.4. Koostöö huvigruppidega.

Eesmärk:

 • kooli tegevustesse kaasata erinevaid huvigruppe 
jrkülesanneteostamise aegvastutaja
1Koolikogu kaasamine otsustusprotsessidesseSept-maidirektor, huvijuht
2Hoolekogu kaasamine koolielu korralduslike küsimuste lahendamiselpidevdirektor
3Lastevanemate koosolekute korraldamineseptember, jaanuardirektor
4Vilistlaste kontaktide andmebaasi loomine2016-2017direktor, õpetajad
5Vilistlaste kokkutuleku korraldamine2017kogu kollektiiv
6Kogukonna kaasamine kooli arenduses ja  üritustelpidevdirektor, õpetajad, huvijuht
7Kooli kodulehe arendaminepidevdirektor, huvijuht
8Kõikide lapsevanemate kaasamine e-koolipidevdirektor, klassijuhatajad, aineõpetajad
9Kooli ja koduvahelise koostöö arendaminepidevklassijuhatajad, aineõpetajad, huvijuht, direktor
10Osalemine Tallinna Ülikooli mentorprogrammispidevdirektor, õpetajad

2.5. Ressursside juhtimine

Eesmärk:

 • arendada vajaduspõhiselt kooli füüsilist keskkonda,
 • töötada välja üldine sisekujunduslik kontseptsioon koolimaja ruumidest, mis iseloomustaks kooli kui kaasaegset õppekeskkonda, kus õpilastel oleks hea õppida.
jrkülesanneteostamise aegvastutaja
1Arengukavast lähtumine aastaeelarve koostamiselpidevdirektor
2Spordisaali ehitus2017koolipidaja
3Staadioni ja tribüüni renoveerimine2016, 2018-2019Koolipidaja, direktor
4Kooli sisekujundusliku ja renoveerimis projekti (küttesüsteem, kanalisatsioon, ventilatsioon) koostamine2018Koolipidaja, direktor
5Kooli siseruumide renoveerimine2016-2020direktor
6Tuletõkkesektsioonide väljaehitamine2016koolipidaja
7Välisfassaadi renoveerimine2018-2019koolipidaja
8Tehnoloogiaklassi viiva jalgraja ja aia väljaehitamine2020direktor
9Kooli sildi paigutamine maja välisseinale2016direktor
10Arvutiklassi mööbli uuendamine2018direktor
11Saali toolide uuendamine2017direktor
12Tehnoloogiaklassi sisustamine2019-2020Direktor
13Õpetajate toa sisustuse uuendamine2019-2020direktor
14IT riist-ja tarkvara uuendamine klassides2016 (pidev, vastavalt vajadustele)direktor
15Korstnate renoveerimine2018-2020direktor
16Korstnate ja ahjude puhastaminekord aastasdirektor
17Arhiivi-ja õppekirjanduse ruumi sisustuse uuendamine2019direktor
18Muusikaklassi funktsionaalse sisustuse soetamine2016-2018direktor
19Õuesõppe ja puhkeala edasiarendamine2018-2020direktor
20Piksekaitse kontroll2017direktor
21Muuseumi täiustaminepidevdirektor
22Kooli arhiivi korrastaminepidevdirektor
23Evakuatsiooniõppuse läbiviimineigal aastalkogu kollektiiv
24Õppekirjanduse digitaliseerimine2016direktor, huvijuht koostöös õpetajatega
25Loodusainete (füüsika, keemia) õppevahendite soetamine2017direktor


3. ARENGUKAVA KOOSTAMINE, KINNITAMINE JA MUUTMINE

Kooli järjepideva arengu tagamiseks koostab kool koostöös hoolekogu ja õppenõukoguga kooli arengukava.

Kooli arengukava ning selles tehtavad muudatused kiidetakse heaks kooli õppenõukogus ja hoolekogus.

Kooli arengukava ja selles tehtavad muudatused kinnitab Aegviidu Vallavolikogu Aegviidu Vallavalitsuse ettepanekul.

Arengukava vaadatakse läbi vähemalt üks kord aastas septembrikuuks ning viiakse vajadusel sisse täiendused ja parandused. Iga aasta augustikuus koostatakse õppeaasta üldtööplaan lähtudes arengukavast.

4. KASUTATUD KIRJANDUS JA MATERJALID

 1. Aegviidu valla arengukava 2016-2020
 2. Aegviidu Kooli arengukava 2012-2015
 3. Aegviidu Kooli 2010.-13.a sisehindamise aruanne ja tagasiside aruanne
 4. Aegviidu Kooli 2015/16.a õppenõukogu koosolekute materjalid
 5. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (vastu võetud 09.06.2010)
 6. Ettepanekud Aegviidu Kooli töökoosolekutelt (2015-2016)
 7. Aegviidu Kooli hoolekogu koosolekute protokollid (2013-2016)
 8. Aegviidu Kooli rahuloluküsitlused (2012-2015)