AEGVIIDU KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

                                                                                                                                    10.04.2019

Aegviidu

 

 

Algus: 18.35             Lõpp: 20.00

 

Juhatas:           Kaarel Mäesalu

Protokollis:      Kristel Lään

Võtsid osa:       Urmas Jegorov, Anneliis Liblik, Lilja Piibeleht-Tarassov, Tauno Tampere,  Tiina Steinberg, Thea Luik

Puudus:           Kerli Kivisoo,  Marge Raja,  Raili Stina Reidla

 

PÄEVAKORD:

1.Kooli arengukava koostamine
2.Kooli sisehindamise arutelu
3. Tööplaani ülevaatamine
4. Lastevanemate tähelepanekud kehalise kasvatuse tundide korraldamisel ja kooli info manageerimine
5. Kooli üldine seisukord
6. Muud küsimused 

 

1.    Kooli arengukava koostamine

KUULATI:

Aegviidu Kooli arengukava kehtib aastani 2020. Kaarel Mäesalu ja Tiina Steinberg rääkisid, et aasta alguses toimunud lastevanemate koosolekul, mille eesmärgiks oli läbi viia SWOT analüüs, oli lapsevanemaid vähe. Seetõttu on vajalik lapsevanemate arvamuse väljaselgitamine kas mõnel muul viisil või läbi uue koosoleku. Üks võimalus arengukava koostamisel lastevanemate arvamuse väljaselgitamiseks on suunatud küsimused lapsevanemate rahuloluküsitluse raames. Tiina Steinberg tegi ettepaneku võtta arengukava koostamine uuesti päevakorda sügisest, kui on valminud sisehindamise aruanne ja uus õppeaasta käivitunud. Arengukava tegevuskava võib üle vaadata igal aastal.

 

OTSUSTATI:

1.1   Hoolekogu nõustub Aegviidu Kooli arengukava uuendamise protsessi alustamisega uuel õppeaastal. Arengukava lõplikult peab valmis olema 2020. aasta sügiseks.

 

2.      Kooli sisehindamise arutelu

KUULATI:
Tiina Steinberg selgitas, et sisehindamise aruanne peab olema valmis hiljemalt uue õppeaasta alguseks. Kaarel Mäesalu tundis huvi, kas arengukava eesmärgid kajastuvad ka sisehindamise aruandes ja millele tugineb juhtimist puudutavas analüüsiosas direktor kui dokumendi koostaja. Tiina Steinberg kinnitas, et analüüsivas osas tuginetakse lisaks rahuloluküsimuste tulemuste analüüsile ka arengukavas püstitatud eesmärkidele. Juhtimise hindamisel on sisendiks nii õpetajate kui lapsevanemate rahuoluküsitluses antud hinnang.

Enne aruande koostamist ja kinnitamist vajab ülevaatamist „Aegviidu kooli sisehindamise kord“. Seni kasutusel olnud dokument on koostatud kümmekond aastat tagasi. Sisseviimist vajavad parandused, mis tulenevad seadusemuudatustest. Kui varaseamalt tuli aruanne koostada kord kolme aasta jooksul, siis nüüd võimaldab seadus aruande koostamist üks kord arengukava perioodi jooksul. Sisehindamise korra üks osa on ka rahuloluküsitluse küsimustik. Küsimustikku ei ole mõistlik muuta sisehindamise perioodi jooksul, küll aga enne uue perioodi algust. Uue küsimustiku koostamisel saab abiks olla ka hoolekogu. Sisehindamise korra kinnitab direktor.

Sõnavõtud:

Tehti ettepanek jätta küsimustikust välja skaala ja anda vanematele võimalus ainult sõnaliseks vastamiseks. Tiina Steinberg selgitas, et kuna tulemusi on vaja analüüsida, siis sõnalisi vastuseid ei ole võimalik loetleda. Tehti ettepanek, et sõnalise tagasiside (põhjendamise)  andmise võimalus peaks olema iga küsimuse juures ja mõne vastuse puhul peaks põhjendamine olema kohustuslik.

OTSUSTATI:

1.1  Hoolekogu tutvus sisehindamise korra eelnõuga, täiendavaid ettepanekuid ei tehtud.

1.2  Direktor saadab rahuloluküsitluse praeguse põhja muudatuste ja täienduste tegemiseks hoolekogu liikmetele. Liikmetelt oodatakse ettepanekuid hiljemalt 29. aprilliks.

1.3 Sisehindamise aruande saadab direktor hoolekogu liikmetele tutvumiseks hiljemalt 2019. aasta 33. nädalal.

 

 1. Tööplaani ülevaatamine

Vastavalt tööplaanile pidi sisehindamise aruandega tutvumine toimuma veebruaris. Lepiti kokku, et dokument vaadatakse üle augustikuus.

 

4.      Lastevanemate tähelepanekud kehalise kasvatuse tundide korraldamisel ja kooli info manageerimine

KUULATI:

Tauno Tampere tõi välja probleemi, et e-koolis olev informatsioon ei ole alati piisav ja et seda ei panda üles mõistlikul ajal. Kui info pannakse üles väga hilja õhtul, siis ei pruugi lapsevanem seda näha. Suurim probleem on liikumistundidega, kuna lastel puudub informatsioon kas kaasa võtta sise- või õueriided. Tiina Steinberg selgitas, et kevad- ja sügisperioodil peavad õpilased arvestama selle võimalusega, et tund võib toimuda õues. Kolmapäevased tunnid on üldjuhul kõik õues, muudatus võib tulla ainult siis kui väljas on väga halvad ilmaolud ja õpetaja jooksvalt otsustab teha tunni saalis.

Hoolekogu tegi direktorile ettepaneku julgustada õpetajad jagama võimalikult palju infot õpilastele ja ka e-koolis.

 

5.      Kooli üldine seisukord

KUULATI:

Kaarel Mäesalu tundi huvi, mis seis on koolimaja tuulekastide ja vihmaveerennide korrastamisega, kas on plaanis fassaadi korrastada?  Tiina Steinberg selgitas, et sellega tegeleb koolipidaja. On ühendust võetud ehitusfirmaga, kes tuleb vaatab probleemkohad  üle ja teeb hinnapakkumise. Fassaadi uuendamisega hetkel ei tegeleta, sest on suuremaid murekohti, mis vajavad kiiret lahendust, nt wc-de väljaehitamine teise asukohta.

 

 

 

6.      Muud küsimused

Sõnavõtud:
Toimus arutelu Aasta õpetaja valimise teemal. Idee valida aasta õpetaja tuli hoolekogult. Eelmisel õppeaastal anti see ülesanne õpilasesindusele. Iga õpilane sai anda ühe hääle ja soovi korral ka oma valikut põhjendada.

Otsustati, et ka käesoleval õppeaastal viib valimise läbi õpilasesindus. Häälte kokkulugemist ei vii läbi õpilased, vaid see ülesanne antakse mõnele kooli töötajale. Direktor tegi ettepaneku, et kuna eelmisel aastal said kolm õpetajat suhteliselt võrdsel tasemel hääli, siis on tema soov ära märkida lisaks aasta õpetajaks valitud õpetajale ka 1-2 nominenti, kes on enim hääli saanud.

 

 

           

 

 

/Allkirjastatud digitaalselt/

 

Kaarel Mäesalu

Juhataja

 

/Allkirjastatud digitaalselt/

 

Kristel Lään

Protokollija

 

AEGVIIDU KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Aegviidu

Algus: 18.45             Lõpp: 21.00

Juhatas:           Kaarel Mäesalu

Protokollis:      Kristel Lään

Võtsid osa:       Urmas Jegorov, Anneliis Liblik, Kerli Kivisoo, Tiina Steinberg, Thea Luik

Puudus:           Lilja Piibeleht-Tarassov,  Tauno Tampere,  Marge Raja,  Raili Stina Reidla

 

PÄEVAKORD:

 1. Aegviidu Kooli põhimääruse muutmine.
 2. Hoolekogu 2018/2019. õppeaasta tööplaani kinnitamine.
 3. Aegviidu Kooli õppekava üldosa muutmine
 4. Muud küsimused

 

1.    Aegviidu Kooli põhimääruse muutmine

KUULATI:

Kaarel Mäesalu selgitas, et kõigile hoolekogu liikmetele on tutvumiseks saadetud Aegviidu Kooli põhimääruse muutmise eelnõu.  Eelnõuga muudetakse põhimäärust selliselt, et kooli pidaja (st volikogu) delegeerib kooli direktorile kooli vastuvõtu tingimuste ja korra ettevalmistamise, kehtestamise ja hoolekoguga kooskõlastamise.

 

OTSUSTATI:

1.1   Hoolekogu nõustub Aegviidu Kooli põhimääruse muutmisega.

 

 1. Hoolekogu 2018/2019. õppeaasta tööplaani kinnitamine

KUULATI:
K. Mäesalu selgitas, et koosolekul tuleb paika panna õppeaasta hoolekogu tööplaan. Tööplaan peab sisaldama olulisemaid teemasid, mis vajavad arutelu ja hoolekogu poolt arvamuse andmist.

Sõnavõtud:

T. Steinberg rääkis, et kuna kooli arengukava on kehtib 2020. aastani, siis tuleb juba 2019. aastal alustada arengukava läbivaatamise ja uuendamise protsessiga. Dokumendi koostamisse tuleb kaasata nii kooli personal, lapsed, lapsevanemad kui hoolekogu. Varasemalt on SWOT analüüsi teinud ainult kooli personal, uue arengukava koostamisel oleks soovituslik, et analüüsi teeks ka hoolekogu. Lapsevanematelt tagasiside saamiseks oleks võimalik korraldada jaanuaris-veebruaris lastevanemate koosolek. K. Mäesalu tegi ettepaneku, et ka vanematega on võimalik SWOT analüüs läbi viia ja töö lastevanemate koosolekutel võiks toimuda gruppides (erinevad kooliastmed).

Teise olulise dokumendina valmib 2019. aastal kooli sisehindamise aruanne, millele hoolekogu annab oma arvamuse ja kooskõlastuse. Sisehindamise aruande koostamine toimub Sisehindamise korra alusel, mis vajab samuti uuendamist.

OTSUSTATI:

1.1 Korraldada kooli lastevanemate koosolek, mille raames viiakse läbi rühmatöö, võimalusel kooliastmete kaupa, saamaks lapsevanematelt sisendeid koostatavasse arengukavasse. Koosolek toimub 23. jaanuaril 2019 algusega kell 18.30.

1.2 Sisehindamise kord vaadatakse üle koos sisehindamise aruande esmase tutvustusega. Direktor saadab uuendatud Sisehindamise korra eelnõu hoolekogu liikmetele tutvumiseks detsembri lõpus.

1.3 Kinnitati Aegviidu Kooli hoolekogu tööplaan (lisa) 2018/2019. õppeaastaks.

 

 1. Aegviidu Kooli õppekava üldosa muutmine

KUULATI:

T. Steinberg tutvustas kooli soovi muuta õppekava üldosa peatükk 8 punkt 2.9. „Kokkuvõtva hindamise põhimõtted“ lisades alampunkti 2.9.8 järgmises sõnastuses: „Kokkuvõtval hindamisel arvestatakse kõiki hindeid, kuid võrdselt jaotuvate hinnete puhul on otsustavaks kontrolltöö hinne“.

 

OTSUSTATI:

1.1 Hoolekogu nõustub Aegviidu Kooli õppekava põhiosa muutmisega.

 

 1. Muud küsimused

Sõnavõtud:
1) T. Steinberg rääkis, et soovib tänada meenega endiseid hoolekogu liikmeid (4 inimest), samuti tunnustada õpetaja Natella Krigulit, kes omandas loodusainete õpetaja kutse ja lapsi, kes on kooli edukalt esindanud.  Lepiti kokku, et meened endistele hoolekogu liikmetele antakse üle kooli peol 7. detsembril ja seda teeb hoolekogu esimees.

2) K. Mäesalu tundis huvi, kas pikapäevarühma puudutavad mured on lahenenud. T. Steinberg selgitas, et on küll. Kuna lapsed osalevad paljudes huviringides, siis ei teki pikapäevarühma töös ülerahvastumist. Suuremad lapsed on teadlikud, et pikapäevarühma lastega koos söömiseks ei pea nad olema rühma nimekirjas.

3) Toimus arutelu toitlustamise teemal.

K. Mäesalu uuris, mis on saanud ideest tutvustada lastele erinevate maade toite. Selgus, et teemaga ei ole tegeletud. A. Liblik rääkis, et menüüs on küll uusi toite, aga lapsed ei lähe sageli uuendustega kaasa. U. Jegorov pakkus välja teemapäevade korraldamise, nt leivapäev. T. Steinberg selgitas, et menüüle seab omad piirid toidupäeva maksumus. Menüü on hetkel 2-nadalase rütmiga, aga soov oleks muuta see 3-nädalaseks. Menüü osas tuleb lasteaiaga arutleda. Esialgne suund võiks olla tervislikkusele, nt võimalus valida mitme erineva salati vahel põhitoidu kõrvale ja võimalusel nt. üks kord kuus tavapärasest erinev menüü.

 

/Allkirjastatud digitaalselt/

 

Kaarel Mäesalu

Juhataja

 

/Allkirjastatud digitaalselt/

 

Kristel Lään

Protokollija

 

AEGVIIDU KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

                                                                                                                                    20.09.2018

Aegviidu

Algus: 18.30            Lõpp: 20.25

 

Juhatas:           Kaarel Mäesalu

Protokollis:     Kristel Lään

Võtsid osa:      Urmas Jegorov, Tiina Steinberg, Rutt Tüli, Lilja Piibeleht-Tarassov, Anneliis Liblik, Thea Luik, Piret Purcell, Kerli Kivisoo, Marina Ülevain

Puudus:           Marian Rütman

Kutsutud:       Anija vallavalitsus abivallavanem, Marge Raja

 

PÄEVAKORD:

1.      Aegviidu Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord läbivaatamine

2.      Aegviidu Kooli õpilaste vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord

 1. Aegviidu Kooli kodukorra muudatused
 2. Koolivaheajad 2018/2019. õppeaastal
 3. Muud küsimused

 

1.        Aegviidu Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord läbivaatamine

KUULATI:

Direktor Tiina Steinberg tutvustas hoolekogu liikmetele Anija Vallavalitsuse eelnõud, millega vana „Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord“ tunnistatakse kehtetuks. Abivallavanem Marge Raja tutvustas uut hoolekogu moodustamise- ja töökorda.  Kui hoolekogu ülesanded on välja toodud kooli põhimääruses, siis  antud kord reguleeribki  seda, kuidas toimub liikmete kinnitamine koosseisu ja kuidas on reguleeritud edaspidine töö hoolekogus. Korra kinnitab vallavalitsus.  Hoolekogu koosseisu kuuluvad lapsevanemad igast kooliastmest (ei tohi olla kooli töötajad), valla haridusvaldkonna, kooli õpilaste, õpetajate, vilistlaste ja kooli toetavate organsatsioonide esindajad, kusjuures lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad peavad moodustama enamuse.

Sõnavõtud:

Toimus arutelu, kuidas toimida pärast töökorra kinnitamist. M. Raja soovitas anda lastevanemate koosolekul lühiülevaade hoolekogu senisest tööst. K. Mäesalu selgitas, et koosolekul ülevaade lapsevanematele kindlasti antakse ja plaan on eelnevalt lapsevanemaid läbi listi eesseisvatest muudatustest ka informeerida.

T. Steinberg tundis huvi, kas õpilaste esindaja peab osalema igal koosolekul. M. Raja selgitas, et peab. Samas kui on arutlusel teemasid, milles õpilase osalemine ei ole vajalik, saab alati päevakorra selliselt koostada, et õpilane osaleb ainult osade päevakorrapunktide arutelus.

Toimus arutelu konfidentsiaalsuse teemal. Ühiselt jõuti seisukohale, et teemades, mis vajavad konfidentsiaalsust, lepitakse jooksvalt kokku. Iga inimene peab aduma vastutust, mis talle on usaldatud.

OTSUSTATI:

1.1  Ettepanek muuta Aegviidu Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökorra § 10 järgmiselt: „Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega vallavalitsuse või kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks alates otsuse avalikustamisest.“

1.2  Hoolekogu on tutvunud eelnõuga „Aegviidu Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord.“

 

2.      Aegviidu Kooli õpilaste vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord

KUULATI:
Abivallavanem Marge Raja tegi kokkuvõtte dokumenti sisseviidud muudatustest.
Sõnavõtud:

L. Piibeleht-Tarassov tundis huvi, kas tervisetõend on vajalik ka vahetusõpilasel. M. Raja selgitas, et vahetusõpilase eest vastutab vahendav organisatsioon, kes on vajalikud tervisedokumendid õpilaselt kandideerimisel juba küsinud.

K. Mäesalu tundis huvi, milles seisneb erinevus § 3 lg 2, kus sõna „nõustamiskomisjon“ on asendatud sõnaga „õppenõustamisteenus“. Marge Raja selgitas, et antud punktis pole oluline, kes on hinnangu väljastanud, vaid see, et on osutatud teenust ja nõustamist.

Arutleti teemal, et millal peab õpilane tagastama õpilaspileti kui ta arvatakse välja kooli õpilaste nimekirjast. Jõuti seisukohale, et õpilane peab õpilaspileti tagastama ainult siis, kui ta vahetab kooli enne põhikooli lõpetamist.

Marge Raja täpsustus peale koosolekut: „Haridus- ja teadusministri määrus  "Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm" § 5 sätestab:
(2) Õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem on kohustatud õpilaspileti koolile tagastama peale õpilase väljaarvamist kooli õpilaste nimekirjast.
 (3) Kool hävitab tagastatud õpilaspileti ning registreerib õpilaspileti kasutusest eemaldamise vastavalt kooli asjaajamiskorrale.
Tulenevalt nn kõrgemalolevast seadusest jätame ka meie korda sisse selle, et õpilaspilet tuleb tagastada koolile.

OTSUSTATI:

1.1. Ettepanek viia eelnõusse sisse järgmised muudatused:

1)        Sõnastada § 6 lg 2 järgmiselt „Käesolevas paragrahvis nimetatud õpilasele koostatakse vajadusel individuaalne õppekava lähtudes eelnevast õpikogemusest ja arvestades kooli õppekava.“

2)        Sõnastada § 8 lg 2 järgmiselt „Kõik muudatused kooli õpilaste nimekirjas vormistatakse kooli direktori käskkirjaga, mis sisaldab õpilase ees-ja perekonnanime, klassi, kuupäeva, koolist lahkumise korral ka põhjust ning viidet alusdokumendile (taotlus, õppenõukogu otsus, kooskõlastused jm).“

1.2. Hoolekogu on tutvunud eelnõuga „Aegviidu Kooli õpilaste vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord“ ja nõustub sisse viidud muudatustega.

 

3.      Aegviidu Kooli kodukorra muudatused

KUULATI:
Direktor Tiina Steinberg tutvustas muudatusi kooli kodukorras. Tähtsaim muudatus puudutab kooli päevakava – koolipäev algab 10 minutit hiljem, s.o. 8.30, mis võimaldab ühistranspordiga kooli tulevatel lastel õigeks ajaks kohale jõuda.  Pikapäevarühm töötab kella 16.30ni. Päeva esimeses pooles kuni söögivahetunnini rakendatakse koolis nutivaba aega. Punkt 3.6 tuleneb seadusest ja lisatud kodukorda, et kõik oleksid sellega kursis.

Sõnavõtud:

Toimus arutelu seose punkt 4.4, mis keelab õpilasel kasutada õpetaja arvutit. Tehti ettepanek, et selle vältimiseks oleks mõistlik klassiuks lukustada ajal, mil õpetaja ei viibi seal.

Ettepanek muuta punkt 4.4. sõnastust järgmiselt „tarbida sõltuvust tekitavaid aineid;

Tehti ettepanek muuta punkti 10.1. Tervishoiuteenust koolis ei osuta enam perearst, vaid seda teeb tervishoiutöötaja. Hetkel on teenuse osutajaks Koolitervishoid OÜ.

OTSUSTATI:

1.1.Hoolekogu on tutvunud ja nõustub Aegviidu Kooli kodukorda sisseviidud muudatustega.

 

4.      Koolivaheajad 2018/2019. õppeaastal

KUULATI:
Tiina Steinberg tegi ettepaneku, et seoses 1. septembril, mis oli laupäev, alanud kooliaastaga oleks mõistlik muuta suvise koolivaheaja algust ja tuua see üks päev ettepoole, st vaheaeg algab 11. juuni 2019. Muus osas jäävad kehtima vaheajad, mis on kinnitatud haridus- ja teadusministri määrusega.

OTSUSTATI:

1.1. Hoolekogu annab nõusoleku valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks.

 

5.      Muud küsimused

1)   Ettepanekud 2018/2019 aasta eelarvesse:

L. Piibeleht-Tarassov juhtis tähelepanu hoone tuulekastide ja ka välisfassaadi kehvale seisule ning tegi ettepaneku võtta hinnapakkumised ja planeerida järgmise aasta eelarvesse vahendid tuulekastide kordategemiseks.

K. Mäesalu tegi ettepaneku uuendada kooli jalgrattahoidjaid. L. Piibeleht-Tarassov pakkus välja, et kui jalgrattahoidjate ehitamine eelarvesse ei mahu, võib kaaluda nende tegemist talgute korras.

T. Steinberg selgitas, et koolimaja välisfassaadi korrastamine on kooli arengukavas ühe tegevusena planeeritud orienteeruvalt aastal 2020. Esimese asjana soovib ta korrastada aga koolimaja WCd, samuti on plaanis järgmisel aastal söögisaali väljaehitamine. Käesoleval aastal remonditakse arvutiklassi põrand.

2) Lepiti kokku järgmine hoolekogu koosoleku toimumise aeg 16. oktoober 18.30-20.30.

 

 

                                                                                  

 

/Allkirjastatud digitaalselt/

 

Kaarel Mäesalu

Juhataja

 

/Allkirjastatud digitaalselt/

 

Kristel Lään

Protokollija

 

AEGVIIDU KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

                                                                                                                                    16.10.2018

Aegviidu

Algus: 18.30             Lõpp: 21.10

 

Juhatas:           Kaarel Mäesalu

Protokollis:      Kristel Lään

Võtsid osa:       Urmas Jegorov, Tiina Steinberg, Lilja Piibeleht-Tarassov, Anneliis Liblik, Thea Luik, Kerli Kivisoo, Tauno Tampere, Marian Rütman

Puudus:           Marina Ülevain, Piret Purcell

Kutsutud:        Anija vallavalitsus abivallavanem, Marge Raja

 

PÄEVAKORD:

1.      Hoolekogu koosseisu kinnitamine ning esimehe, aseesimehe, sekretäri ja asesekretäri valimine.

 1. Hoolekogu 2017/2018 aruande ülevaatamine ja kinnitamine.
 2. Hoolekogu 2018/2019 õppeaasta tööplaani kinnitamine.
 3. Pikapäevarühma töö korraldamine koolis.
 4. Kooli 2019. eelarve eelnõu tutvustus
 5. Liikumise turvalisus koolimaja ja kohviku vahel

 

1.        Aegviidu Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord läbivaatamine

KUULATI:

Kaarel Mäesalu selgitas, et oma sooviavaldused on esitanud kaks lapsevanemat, Tauno Tampere ja Lilja Piibeleht-Tarassov. Õppenõukogu esindaja on Anneliis Liblik, valla esindaja Marge Raja, õpilasesinduse esindaja Raili Stina Reidla. Marian Rütman ja Piret Purcell ei soovi enam hoolekogu töös jätkata. Oma jätkamiseks andsid kohapeal nõusoleku Kaarel Mäesalu, Kerli Kivisoo, Urmas Jegorov. Thea Luik andis nõusoleku hoolekogu koosolekutel osalemiseks koosseisuväliselt.

Sõnavõtud:

Kaarel Mäesalu viis läbi esimehe, aseesimehe, sekretäri ja sekretäri asendaja valimise. Tiina Steinberg esitas hoolekogu esimehe kandidaadiks Kaarel Mäesalu ja sekretäri kandidaadiks Kristel Lääne (ei ole hoolekogu koosseisuline liige). Kaarel Mäesalu esitas aseesimehe kandidaadiks Lilja Piibeleht-Tarassovi ja sekretäri asendaja kandidaadiks Kerli Kivisoo.

Lepiti kokku, et liikmed, kes ei ole veel oma sooviavaldust esitanud, saadavad nõusolekut kinnitava e-kirja hiljemalt reedeks (19.10) Marge Rajale.

OTSUSTATI:

1.1   Hoolekogu nõustub nõusoleku andnud kandidaatide kinnitamisega hoolekogu liikmeteks.

1.2   Hoolekogu liikmed nõustusid esitatud kandidatuuridega. Esimeheks kinnitati Kaarel Mäesalu, aseesimeheks Lilja Piibeleht-Tarassov, sekretäriks Kristel Lään ja sekretäri asendajaks Kerli Kivisoo. 

 

 

2.      Hoolekogu 2017/2018 aruande ülevaatamine ja kinnitamine

KUULATI:
Esimees Kaarel Mäesalu rääkis, et saatis hoolekogu eelmise perioodi tegevuse aruande, mis
kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks, kõigile liikmetele tutvumiseks. Aruanne esitatakse vallavalitsusele heakskiitmiseks, ülevaade hoolekogu tööst anti kooli lastevanemate koosolekul.

OTSUSTATI:

1.1 Aruanne võeti teadmiseks.

 

3.      Hoolekogu 2018/2019 õppeaasta tööplaani kinnitamine

KUULATI:
Kaarel Mäesalu tegi ettepaneku töökavas kajastada järgmisi teemasid: kooli 2019. aasta eelarve projekti kohta arvamuse andmine, arengukava ülevaatamine ja vajadusel täiendamiseks ettepanekute tegemine, kooli tööd reguleerivate dokumentide kaasajastatuse ülevaatamine ja vajadusel täiendamiseks ettepanekute tegemine. Marge Raja selgitas, et tööplaani koostamisel tuleb hoolekogul eelkõige lähtuda ülesannetest, mis tulenevad põhimäärusest ja kooli vajadusest teemasid arutada. On teatud teemad, mida tuleb arutada vahetult enne kooliaasta algust, nt. tunnijaotusplaan ja õppekava, kui muudetakse koolivaheaega, klassi täituvuse piirnormi suurendamine. Kooli kodukorra ülevaatamine üks kord õppeaastas juunikuus, sisehindamise aruande kooskõlastamine 2019 kevad-suvel, arengukava 2020 sügisel.

Sõnavõtud:

Kaarel Mäesalu rääkis, et soovib anda vanematele koosolekute järgselt ülevaate arutatust ja kaasata seeläbi vanemaid, kes saaksid teha omapoolseid ettepanekuid nt. kodukorda. Toimus arutelu, milles osalesid Lilja Piibeleht-Tarassov, Marge Raja, Kaarel Mäesalu ja Tiina Steinberg.

OTSUSTATI:

1.1. Hoolekogu liikmed esitavad töökavasse omapoolsed ettepanekud hiljemalt 29.oktoobriks. 31.oktoobril kohtuvad Tauno Udu ja Kaarel Mäesalu aruteluks koolimajas Tiina Steinbergiga. Hiljemalt 5. novembriks saadetakse tööplaan liikmetele kooskõlastamiseks.

 

 1. Liikumise turvalisus koolimaja ja kohviku vahel

KUULATI:
Kaarel Mäesalu selgitas, et on täheldatud, et lapsed jooksevad söögivahetunnis Piibe kohvikusse minnes kontrollimatult üle tee. Liiklusmärk lapsed teel sai küll hoolekogu ettepanekul aasta tagasi paigaldatud, aga see ei taga alati laste ohutust.

Sõnavõtud:

Marge Raja oli seisukohal, et kõige tõhusam antud probleemi lahendamisel on selgitustöö, mida saavad teha kool ja lapsevanemad kodudes. Kaarel Mäesalu tegi ettepaneku paigaldada kooli välisuksele tähelepanu juhtivad sildid, nt „Jälgi liiklust“ vm. Kerli Kivisoo uuris, kas ei oleks võimalik panna täiendavat „lamavat politseinikku“ alevisse sissesõitu. Tiina Steinberg pakkus välja, et on võimalik lastele liiklusohutust meelde tuletada iganädalastel kogunemistel.

OTSUSTATI:

1.1 Liiklusreeglitest räägitakse lastele koolis õppeaasta alguses, jooksvalt tuletatakse reegleid meelde õpilaste kogunemisel koolis. Lapsevanemaid kaasatakse selgitustööd tegema ja vastav meeldetuletus toimub läbi e-kooli iga paari kuu tagant.

 

5.      Pikapäevarühma töö korraldamine koolis

KUULATI:

Tiina Steinberg rääkis, et on tekkinud olukord, kus vanemad kirjutavad avalduse lapse arvamiseks pikapäevarühma eesmärgiga, et laps kes käib nt mõnes trennis, saaks koolis kell 15 süüa. Samas laps pikapäevarühma päevakavajärgsetes tegevustes ei osale. Nii pikapäeva rühma arvamine kui väljaarvamine käib läbi avalduse, samuti peab teavitama õpetajat, kui laps varem ära läheb.

Sõnavõtud:

Marge Raja selgitas, et pikapäevarühm on pigem mõeldud esimese ja osaliselt teise kooliastme õpilastele, st. 1.-4. klass ja põhjendatud juhtudel (lapse arengu huvides, halvenenud õppeedukus vm põhjendatud vajadus) 5.-6. klassi õpilastele.

OTSUSTATI:

1.1              Pikapäevarühma täitumise ülem piirmäär ei tohiks ületada klassi täituvuse piirnormi, mis on 24 õpilast.

1.2              Pikapäevarühma arvatakse õpilased 1.-4. klassini, v.a. põhjendatud juhtudel, kui lapse arengu huvides on vajalik 5.-6. klassi lapse osalemine pikapäevarühma töös.

1.3              Koolil teavitada lapsevanemaid eelpooltoodust, sh lapse kohustusest osaleda tegevustes vastavalt pikapäevarühma päevakavale ja sellest, et vanematel lastel on võimalik sööma minna ka ilma pikapäevarühma nimekirjas olemata teavitades sellest hommikul koolitädi.

 

6.      Kooli 2019. eelarve eelnõu tutvustus

KUULATI:

Tiina Steinberg andis lühikese ülevaate 2019. aasta eelarve eelnõust.

Investeeringutest on rõhuasetus järgmisel aastal küttesüsteemi ümberehitusel, samuti söögisaali väljaehitamisel, millega kaasneb trepikoja ja õpetajate toa remont. Käesoleval aastal planeeritud arvutiklassi põranda remont tehakse korda sama hanke raames. Plaan on muuta praeguste WCde asukohta viies need seni kasutusel olnud pesuruumidesse, nii saadakse juurde garderoobipinda. Plaanis on soetada uued jalgrattahoidjad, server, projektor saali, vahetada välja õpetajate arvutid ja uuendada IPadide lepingut. Inventaris osas vaja soetada söögisaali lauad-toolid, välisele korvpalliväljakule on vaja uusi korvpallilaudu. Remontöödest vajab teostamist saali põrand (lakkimine), korstnad vajavad väljast lupjamist. Õue ronila vajab väljavahetamist. Fassaadi uuendamine jääb järgmisse arengukava perioodi. Seoses õppetöös vajalike väljasõitudega tuleb planeerida eelarvesse bussi kasutamiseks kütusekulu.

Sõnavõtud:

Kaarel Mäesalu tundis huvi, mis saab kooli ahjudest? Tiina Steinberg selgitas, et halvas seisus ahjud lõhutakse välja, teised jäävad. Kaarel Mäesalu tundis muret, et mitmed remonditöödesse puutuvad otsused jäävad direktori õlule ja kas direktor saab selles osas piisavat nõustamist ja abi. Tiina Steinberg selgitas, et remonttööde osas peab ta ise otsuseid langetama ja hinnapakkumisi küsima, suuremates töödes arutatakse asjad läbi majandusspetsialistiga.

Lilja Piibeleht-Tarassov uuris, kas taolistes küsimustes ei võiks olla abi, kui koolil (või nt mitme asutuse peale kokku) oleks majandusjuhataja. Tiina Steinberg rääkis, et ta on seda vajadust arutanud Alavere Põhikooli direktorida ja see vajadus on olemas.

OTSUSTATI:

1.1   Selgitada välja Aegviidu alevi allasutuste vajadus majandusjuhataja järele (suhtleb Lilja) ja Alavere Põhikooli vajadus majandusjuhataja järele (suhtleb Tauno) ja vastavalt saadud tagasisidele teha ettepanek Anija vallavalitsusele ja volikogule majandusjuhataja ametikoha loomiseks Aegviidu Kooli jt allasutuste haldamiseks.               

 

 

/Allkirjastatud digitaalselt/

 

Kaarel Mäesalu

Juhataja

 

/Allkirjastatud digitaalselt/

 

Kristel Lään

Protokollija

 

AEGVIIDU KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

18.04.2018

Aegviidu

Algus kell 18:30, lõpp kell 20:40

 

Juhatas Kaarel Mäesalu

Protokollis Kristel Lään

Võtsid osa: Urmas Jegorov, Tiina Steinberg, Kertu Noor, Rutt Tüli, Marian Rütman,

Lilja Piibeleht-Tarassov, Anneliis Liblik, Thea Luik, Piret Purcell, Kerli Kivisoo,

Marina Ülevain

Kutsutud: Anija vallavalitsus abivallavanem, Marge Raja

 

PÄEVAKORD:

 1. Aegviidu Kooli põhimääruse üle vaatamine

 2. Aegviidu Kooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord

 3. Aegviidu Kooli vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

 4. Aegviidu Kooli sisehindamise korra esmane arutelu

 5. Aegviidu Kooli kevadised kooli siseruumide ja välisterritooriumi heakorra tööd

 6. Aasta õpetaja valimine, õpilaste tunnustamine

 

 1. Aegviidu Kooli põhimääruse üle vaatamine

KUULATI:

Abivallavanem Marge Raja tutvustas hoolekogu liikmetele Aegviidu Kooli põhimääruse eelnõud, mille muutmise tingis nii kooli pidaja muutus kui seadusest tulenevate täpsustuste sisseviimise vajadus. Välja on jäetud üks ühele sõnastusega punktid, mis tulenevad PGSist, et vältida sagedast vajadust põhimääruse muutmiseks. Suurim muudatus seisneb kooli pidajas, õppe ja kasvatuse korralduse all on lahti kirjutatud õppekava välise tegevuse alused, lisatud on peatükk hoolekogu ülesannetest, kooli juhtimise osas täiendatud direktori ülesannete loetelu. Õpilaste ja vanemate õiguste ja kohustuste all on täpsustatud sõnastust ja lisatud vanematele kohustus pöörduda kooli ettepanekul koolivälise nõustamismeeskonna poole. Kooli majandamisel ja asjaajamisel on soovituslik lähtuda valla raamatupidamise ja asjaajamise kordadest.

Sõnavõtud:

K. Mäesalu: Hoolekogu tegutsemise kord sisaldab hoolekogu ülesandeid, kas need peavad jääma mõlemasse korda?

M. Raja: Hoolekogu tööülesanded jäävad põhimäärusesse, tegutsemise kord on hoolekogu töökord.

T. Steinberg: §16 lg 1 p 21 järgi on annab direktor hoolekogu ees aru. Kas direktor peab kõigil hoolekogu koosolekutel osalema?

M. Raja ja K.Mäesalu olid seisukohal, et direktori osalemine hoolekogu koosolekutel on vajalik.

Toimus arutelu teemal, kas hoolekogu on pädev arutama probleemsete õpilaste käitumist jt probleeme. M. Raja: Siin tuleb mängu isikuandmete kaitse seadus. Kõiki teemasid ei saa sellest tulenevalt hoolekogu käsitleda. Esmalt tuleb pöörduda ikka klassijuhataja ja direktori poole murede ja probleemidega, ka siis kui lapsevanem on pöördunud hoolekogu esimehe või liikme poole. Kool rakendab oma mõjutusmeetmeid ja kui need ei anna tulemust, arutatakse asja edasi koostöös valla laste ja perede spetsialistiga. Probleemide esinemisel personaliga, lasub nende lahendamise kohustus kooli juhil.

OTSUSTATI:

  1. Ettepanek muuta põhimääruse eelnõus § 14 lg 5 p 2 sõnastust järgmiselt “kooli arengukava väljatöötamises;”.

  2. Ettepanek jätta põhimääruse eelnõust välja § 14 lg 6.

  3. Kiita Aegviidu Kooli põhimääruse eelnõu heaks.

 

 1. Aegviidu Kooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord

KUULATI:

Marge Raja andis ülevaate hoolekogu moodustamise ja tegutsemise korrast, mis erineb suuresti senini kehtinud korrast. Korras pole kinnitatud ajalist piirangut hoolekogu koosseisu tegutsemisele, samuti on liikmete arvuline koosseis määratlemata eeldusel, et ülekaalus on kooli lapsevanemate esindajad soovituslikult nii, et iga kooliaste kota oleks võrdselt esindatud. Liikmete valimine ei toimu kooli üldkoosolekul, vaid klassikoosolekute põhjal. Hoolekogusse kandideerida sooviv isik esitab avalduse hoolekogu esimehele, kes edastab ettepaneku liikme(te) kinnitamiseks vallavalitsusele. Hoolekogu ülesandeid käesolevas korras välja ei tooda, need on loetletud põhimääruses. Korras kajastuvad liikmete õigused ja vastutus, koosolekute korraldamine, ettevalmistamine ja läbiviimine, otsused ja nende täitmine, asjaajamine ja dokumentatsioon ning aruandlus.

Sõnavõtud:

T.Steinberg: Mis saab siis, kui laps lõpetab kooli? M. Raja: Siin teen ettepaneku, et hoolekogu vaatab koosseisu üle õppeaasta lõpus ja teeb ettepaneku liikme väljaarvamiseks.

K.Mäesalu: Millest tuleneb, et uus kord erineb liikmete valimisel ja määramisel suurel määral praegusest korrast ja mujal rakendatavatest kordadest. M. Raja: Eesmärk on ühtlustada korrad teiste valla haridusasutuste kordadega. Vallavalitsus peab olema koosseisu kinnitamisel veendunud, et lapsevanem on sellega nõus. Hoolekogu peab olema töövõimeline, inimesed omavahel klappima. Liikmed peavad mõistma, et neil on kohustus kõik materjalid läbi töötada.

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord on võimalik kinnitada maikuus, kui volikogu on kooli põhimääruse vastu võtnud.

 

OTSUSTATI:

  1. Vaadata arvamuse andmiseks hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord uuesti läbi järgmisel koosolekul.

 

 1. Aegviidu Kooli vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

OTSUSTATI:

3.1. “Aegviidu Kooli vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord” vaadatakse üle järgmisel hoolekogu koosolekul.

 

 1. Aegviidu Kooli sisehindamise korra esmane arutelu

OTSUSTATI:

4.1. “Aegviidu Kooli sisehindamise kord” vaadatakse üle järgmisel hoolekogu koosolekul.

 

 1. Aegviidu Kooli kevadised kooli siseruumide ja välisterritooriumi heakorra tööd

KUULATI:

K. Mäesalu: Kas kool vajab hoolekogu ja lapsevanemate abi kevadistel heakorratöödel ja kooli siseruumides? T. Steinberg: Homme, s.o. 19. aprilli, kui kooli pedagoogiline personal on Kehras haridusfoorumil, on kooli tundides lapsevanemad. Samale päevale on kavandatud mitmed heakorratööd koolimaja ümbruses, kuhu kaasatakse lapsed 5.-9. klassini, samuti kevadlillede istutamine pottidesse. Talguid koolimaja territooriumil otseselt korraldada ei ole plaanis. Kool arutab ja annab vajadusel abisoovist lapsevanematele teada, nt vajab kärpimist õpetajate toa akna taga asuv puu.

 

 

6. Aasta õpetaja valimine, õpilaste tunnustamine

KUULATI:

Marge Raja tutvustas Anija valla õpilaste tunnustamise korda. Õpilasi tunnustatakse põhikooli ja gümnaasiumi, kutsekooli ja huvikooli põhiõppekava heade või väga heade õpitulemuste korral rahalise toetusega. Kui laps lõpetab valla haridusasutuse, anna toetuse üle valla esindaja lõpuaktusel. Kui laps lõpetab kooli mujal, tuleb lapsevanemal toetuse saamiseks vallavalitsuse poole pöörduda. Õpilased saavad kingituse üldhariduskooli 5.-8. klassi ja 10.-11. klassi lõpetamisel kiituskirjaga või kutsekooli õppeaasta lõpetamisel hinnetega „5“. Maakondlikul või vabariiklikul olümpiaadil I-III koha saavutatud õpilast tunnustatakse samuti kingitusega.

Sõnavõtud:

R. Tüli: Kas Anija vallas sellist vastuvõttu, kuhu on lapsed vanematega kutsutud ei korraldata? M. Raja: Seda traditsiooni Anija vallas ei ole, samas on koolidel endil võimalus seda ise korraldada.

K. Mäesalu: Kuidas on toimunud seni aasta õpetaja valimine? T. Steinberg: Algatus aasta õpetaja valimiseks tuli hoolekogult. Algselt viidi koolis läbi arvutipõhine küsitlus, kus lapsed said avaldada arvamust kõigi õpetajate osas ja läbi selle selgitati lemmikõpetaja. Eelmisel aastal viis hääletuse läbi õpilasesindus. Kingituseks aasta õpetajale on olnud meene ja kinkekaart. R. Tüli: Ettepanek on, et kingitus oleks igal aastal ühtemoodi. T. Steinberg: Milline on hoolekogu seisukoht, kas soovite seda ise teha või palume seda ka käesoleval aastal teha õpilasesindusel?

OTSUSTATI:

6.1. Hoolekogu on seisukohal, et ka käesoleval aastal võiks aasta õpetaja valimise läbi viia õpilasesindus ja läbiviimist aitab korraldada õpilasesinduse koordinaator/kooli huvijuht.

 

 

 

 

/Allkirjastatud digitaalselt/

 

Kaarel Mäesalu

Juhataja

 

/Allkirjastatud digitaalselt/

 

Kristel Lään

Protokollija