Parempoolne menüü

AEGVIIDU KOOLI HOOLEKOGU

KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

Aegviidu                                                                                                       05.10.2017

 

Algus: 18.00               Lõpp: 19.50

 

Koosoleku juhataja: Kaarel Mäesalu

Võtsid osa: Lilja Piibeleht-Tarassov, Marian Rütman, Urmas Jegorov, Rutt Tüli, Kertu Noor, Kristel Lään, Kerli Kivisoo, Marina Ülevain, Piret Purcell, Tiina Steinberg, Anneliis Liblik, Thea Luik

 

Päevakord

  1. Ülevaade hoolekogu eelmise koosseisu käimasolevatest teemadest, millega peab edasi tegelema

  2. Ülevaade Aegviidu kooli 2018. aasta eelarve projektist

  3. Muud jooksvad küsimused

 

Päevakorrapunkt 1

Eelmises koosseisus tõstatati küsimus, kas kool ei peaks kasutusele võtma nt Google Classroomi keskkonda, et tagada lastele ligipääs vajalikele materjalidele ka kodusest arvutist. Koolil on olemas küll oma server ja igal lapsel kasutajakonto, aga ligipääs andmetele on tagatud hetkel ainult koolis. Tiina Steinberg rääkis, et on uurinud Office 365 kasutuselevõtu võimalusi, täpsem hinnainfo aga hetkel puudub. 30 päeva on võimalik antud keskkonda tasuta proovida.

Otsus: Hoolekogu võttis info teadmiseks.

 

Päevakorrapunkt 2

Tiina Steinberg andis põhjaliku ülevaate kooli 2018. aasta eelarve eelnõust.

Tulude all on prognoositud järgmised tulud: laekumised õpilaskoha arvestuslikust maksumusest (teiste omavalitsuste õpilased Aegviidu Koolis), pikapäevarühma toiduraha, õpilaste omaosalus õppekäikudel, toetus ujumise algõpetuse läbiviimiseks, vilistlaste kokkutuleku osalustasu, riigilt saadavad haridustoetused (koolitoit, õppevahendid, õpetajate palgafond, koolituskulu jm).

Kulude osas on suurenenud:

1) vastuvõtukulud seoses vilistlaste kokkutulekuga;

2) küttekulud kuna köetakse endiselt nii puude ja elektriga; 2018. aastal tehakse kooli küttesüsteemi ümber ehitamiseks (üleminek maaküttele) projekt;

3) inventari kulud - tööõpetuse klassi kütmiseks vajalik soojuspump, vaja on ruloosid, uusi toole saali ja arvutiklassi, arhiivikappi, uusi koolilaudu jm);

4) infotehnoloogia - juurde vaja 3 projektorit, arvutite igakuine hooldus ja alates sügisest uus tahvelarvutite rendileping

5) korrashoiuteenused - lisandub käidulepingu tasu

Teised majanduskulud, nagu näiteks bürootarbed, registrite igakuised kuutasud on jäänud samale tasemele käesoleva aastaga või pisut vähenenud.

Plaanis on remontida arvutiklassi ja võimalusel välja ehitada söögisaal.

K.Lään: Koolilapsi toitlustab Aegviidu Lasteaed. Toiduainete hinnad on viimasel ajal tõusnud, mistõttu on kallinenud ka ühe toidukorra hind. Arvestuslik hind ühe söögikorra kohta on 0,75 senti. Hinna tõstmiseks on vajalik hoolekogu nõusolek.
Otsus: K.Mäesalu: Kui palju eelarve järgib kooli arengukava? T.Steinberg: Jälgib, midagi suurt tegemata ei jää. Teatud valdkonades on areng pidev.

K.Mäesalu: Muret teeb koolimaja territooriumi puudulik valgustus ja tihe liiklus kooli territooriumil hommikuti, kas seda oleks võimalik piirata?

P.Purcell: Endiselt puudub alevisse sissesõidul märk, mis juhiks tähelepanu lastele teel ja seab laste turvalisuse ohtu.

T.Steinberg: Majandusspetsialisti on antud küsimustes informeeritud.

Otsus:

  1. Hoolekogu liikmed nõustusid ühehäälselt pikapäevarühma toiduraha tõstmisega 0,75 sendini üks toidukord.

  2. Hoolekogu võttis kooli 2018. aasta eelarve eelnõu teadmiseks.

  3. Vallavalitsuselt palume tagasisidet selles osas, mis teenused kajastuvad käidulepingus, kui kaugel on liiklusmärgi paigaldus Piibe mnt sissesõidul ja mida annab parandada koolimaja välisvalgustuses.

Vastus Aegviidu Vallavalitsusest 10.10.2017:

1) Käiduleping on kohustuslik kui hoone peakaitsme suurus ületab 100 amprit. Seoses spordihoone ehitusega koolimaja kõrvale ühendatakse mõlemad hooned ühtsesse elektrisüsteemi mistõttu ka peakaitsme suurus suureneb.2) "Lapsed teel" liiklusmärk kooli juurde sai paigaldatud.

3) Valgustus kooli juures korrastatakse peale seda, kui võimlas siirdutakse sisetöödele ja välivalgustus ühendatakse uuesti elektrisüsteemi.

 

Päevakorrapunkt 3

  1. Ettepanek korraldada järgmine hoolekogu koosolek novembri keskpaigas, näit. 16.11.2017. Koosolekul võtta päevakorda hoolekogu töökava koostamine.

  2. K.Noor: Õpetaja Rain Rannaääre koolitas välja õpilasgiide, kes kooli a valla külalistele said tutvustada piirkonna ajalugu. Kas on kaalutud õpilasgiidide väljaõppega jätkamist? T. Steinberg: Uus ajalooõpetaja tegeleb kooli muuseumi taaselustamisega ja plaanis on ka uute õpilasgiidide väljaõpetamine.Kaarel Mäesalu                    Kristel Lään

Esimees                        Protokollija