Parempoolne menüü

AEGVIIDU KOOLI HOOLEKOGU

KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

 

Aegviidu                                                                                                                     14.03.2018

 

Algus: 18.30            Lõpp: 20.15

 

Koosoleku juhataja: Kaarel Mäesalu

Võtsid osa: Urmas Jegorov, Tiina Steinberg, Kristel Lään, Rutt Tüli, Marian Rütman, Lilja Piibeleht-Tarassov, Anneliis Liblik, Thea Luik, Piret Purcell, Kerli Kivisoo

Puudus: Kertu Noor, Marina Ülevain

 

Päevakord

  1. Aegviidu Kooli kodukorra läbivaatamine
  2. Liikme valimine konkursikomisjoni
  3. Muud küsimused

 

 

Päevakorrapunkt 1

Vaadati üle ja viidi sisse järgmised täiendused-parandused Aegviidu Kooli kodukorda:

1)      p 1.5.-1.6. muudatused söögivahetunni pikkuse ja pikapäevarühma tegevuse korralduses;

2)      p 2.3. sõnad “vastavalt koolis kehtivale korrale asendada “vastavalt konsultatsiooniaegadele”;

3)      p 2.6. ja 2.8. sõna “koolikogu” asendati sõnaga “õpilasesindus”;

4)      p.3.1. lisatakse “ja austama heakorra reegleid”;

5)      p 3.9. paberkandjal õpilaspäeviku kasutamine on vabatahtlik;

6)      p 5.6. täpsustati hindamise korraldust trimestri lõpus;

7)      p 8.3. vaadati üle ja täiendati kooli poolt rakendatavad mõjutusmeetmed;

8)      p 10.1. lisati lause “Koolile osutab teenust ka tervishoiutöötaja”;

9)      p 10.6. täpsustati söögi vahetunni korralduslikku poolt, p.10.7. tunnistati kehtetuks;

10)  p 11.1. täpsustati õppekorralduslike teadete edastamise korda.

Otsus: Hoolekogu nõustub Aegviidu Kooli kodukorda sisseviidud muudatustega ja  kiidab selle heaks.

 

Päevakorrapunkt 2

Tiina Steinberg selgitas, et hoolekogul tuleb oma liikmete seast valida üks esindaja kooli vaba ametikoha täitmiseks moodustatud komisjoni koosseisu. Komisjon käib koos vastavalt vajadusele, enamasti mais-juunis, kui otsitakse uusi õpetajaid (näit tähtajalise lepinguga õpetajate asemele).

Tehti ettepanek nimetada konkursikomisjoni liikmeks Kaarel Mäesalu, kes andis ka oma nõusoleku.

Otsus: Hoolekogu liikmed otsustasid ühehäälselt nimetada hoolekogu esindajaks konkursikomisjonis Kaarel Mäesalu.

 

Päevakorrapunkt 3

1)    Järgmine korraline hoolekogu koosolek toimub 19. aprillil algusega kell 18.00 koolimajas. Päevakorras “Aegviidu Kooli vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra”, „Aegviidu Kooli hoolekogu tegutsemise korra“ ja “Sisehindamise korra” läbivaatamine.

2)      Aegviidu Kooli arengukava vaadatakse üle ja kokkuvõtted tehakse augustikuu hoolekogus.

 

 

 

 

/Allkirjastatud digitaalselt/

                                                                                   /Allkirjastatud digitaalselt/

Kaarel Mäesalu

Esimees                                                                      Kristel Lään

                                                                                   Protokollija