Parempoolne menüü

AEGVIIDU KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

                                                                                                                                    20.09.2018

Aegviidu

Algus: 18.30            Lõpp: 20.25

 

Juhatas:           Kaarel Mäesalu

Protokollis:     Kristel Lään

Võtsid osa:      Urmas Jegorov, Tiina Steinberg, Rutt Tüli, Lilja Piibeleht-Tarassov, Anneliis Liblik, Thea Luik, Piret Purcell, Kerli Kivisoo, Marina Ülevain

Puudus:           Marian Rütman

Kutsutud:       Anija vallavalitsus abivallavanem, Marge Raja

 

PÄEVAKORD:

1.      Aegviidu Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord läbivaatamine

2.      Aegviidu Kooli õpilaste vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord

  1. Aegviidu Kooli kodukorra muudatused
  2. Koolivaheajad 2018/2019. õppeaastal
  3. Muud küsimused

 

1.        Aegviidu Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord läbivaatamine

KUULATI:

Direktor Tiina Steinberg tutvustas hoolekogu liikmetele Anija Vallavalitsuse eelnõud, millega vana „Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord“ tunnistatakse kehtetuks. Abivallavanem Marge Raja tutvustas uut hoolekogu moodustamise- ja töökorda.  Kui hoolekogu ülesanded on välja toodud kooli põhimääruses, siis  antud kord reguleeribki  seda, kuidas toimub liikmete kinnitamine koosseisu ja kuidas on reguleeritud edaspidine töö hoolekogus. Korra kinnitab vallavalitsus.  Hoolekogu koosseisu kuuluvad lapsevanemad igast kooliastmest (ei tohi olla kooli töötajad), valla haridusvaldkonna, kooli õpilaste, õpetajate, vilistlaste ja kooli toetavate organsatsioonide esindajad, kusjuures lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad peavad moodustama enamuse.

Sõnavõtud:

Toimus arutelu, kuidas toimida pärast töökorra kinnitamist. M. Raja soovitas anda lastevanemate koosolekul lühiülevaade hoolekogu senisest tööst. K. Mäesalu selgitas, et koosolekul ülevaade lapsevanematele kindlasti antakse ja plaan on eelnevalt lapsevanemaid läbi listi eesseisvatest muudatustest ka informeerida.

T. Steinberg tundis huvi, kas õpilaste esindaja peab osalema igal koosolekul. M. Raja selgitas, et peab. Samas kui on arutlusel teemasid, milles õpilase osalemine ei ole vajalik, saab alati päevakorra selliselt koostada, et õpilane osaleb ainult osade päevakorrapunktide arutelus.

Toimus arutelu konfidentsiaalsuse teemal. Ühiselt jõuti seisukohale, et teemades, mis vajavad konfidentsiaalsust, lepitakse jooksvalt kokku. Iga inimene peab aduma vastutust, mis talle on usaldatud.

OTSUSTATI:

1.1  Ettepanek muuta Aegviidu Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökorra § 10 järgmiselt: „Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega vallavalitsuse või kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks alates otsuse avalikustamisest.“

1.2  Hoolekogu on tutvunud eelnõuga „Aegviidu Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord.“

 

2.      Aegviidu Kooli õpilaste vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord

KUULATI:
Abivallavanem Marge Raja tegi kokkuvõtte dokumenti sisseviidud muudatustest.
Sõnavõtud:

L. Piibeleht-Tarassov tundis huvi, kas tervisetõend on vajalik ka vahetusõpilasel. M. Raja selgitas, et vahetusõpilase eest vastutab vahendav organisatsioon, kes on vajalikud tervisedokumendid õpilaselt kandideerimisel juba küsinud.

K. Mäesalu tundis huvi, milles seisneb erinevus § 3 lg 2, kus sõna „nõustamiskomisjon“ on asendatud sõnaga „õppenõustamisteenus“. Marge Raja selgitas, et antud punktis pole oluline, kes on hinnangu väljastanud, vaid see, et on osutatud teenust ja nõustamist.

Arutleti teemal, et millal peab õpilane tagastama õpilaspileti kui ta arvatakse välja kooli õpilaste nimekirjast. Jõuti seisukohale, et õpilane peab õpilaspileti tagastama ainult siis, kui ta vahetab kooli enne põhikooli lõpetamist.

Marge Raja täpsustus peale koosolekut: „Haridus- ja teadusministri määrus  "Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm" § 5 sätestab:
(2) Õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem on kohustatud õpilaspileti koolile tagastama peale õpilase väljaarvamist kooli õpilaste nimekirjast.
 (3) Kool hävitab tagastatud õpilaspileti ning registreerib õpilaspileti kasutusest eemaldamise vastavalt kooli asjaajamiskorrale.
Tulenevalt nn kõrgemalolevast seadusest jätame ka meie korda sisse selle, et õpilaspilet tuleb tagastada koolile.

OTSUSTATI:

1.1. Ettepanek viia eelnõusse sisse järgmised muudatused:

1)        Sõnastada § 6 lg 2 järgmiselt „Käesolevas paragrahvis nimetatud õpilasele koostatakse vajadusel individuaalne õppekava lähtudes eelnevast õpikogemusest ja arvestades kooli õppekava.“

2)        Sõnastada § 8 lg 2 järgmiselt „Kõik muudatused kooli õpilaste nimekirjas vormistatakse kooli direktori käskkirjaga, mis sisaldab õpilase ees-ja perekonnanime, klassi, kuupäeva, koolist lahkumise korral ka põhjust ning viidet alusdokumendile (taotlus, õppenõukogu otsus, kooskõlastused jm).“

1.2. Hoolekogu on tutvunud eelnõuga „Aegviidu Kooli õpilaste vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord“ ja nõustub sisse viidud muudatustega.

 

3.      Aegviidu Kooli kodukorra muudatused

KUULATI:
Direktor Tiina Steinberg tutvustas muudatusi kooli kodukorras. Tähtsaim muudatus puudutab kooli päevakava – koolipäev algab 10 minutit hiljem, s.o. 8.30, mis võimaldab ühistranspordiga kooli tulevatel lastel õigeks ajaks kohale jõuda.  Pikapäevarühm töötab kella 16.30ni. Päeva esimeses pooles kuni söögivahetunnini rakendatakse koolis nutivaba aega. Punkt 3.6 tuleneb seadusest ja lisatud kodukorda, et kõik oleksid sellega kursis.

Sõnavõtud:

Toimus arutelu seose punkt 4.4, mis keelab õpilasel kasutada õpetaja arvutit. Tehti ettepanek, et selle vältimiseks oleks mõistlik klassiuks lukustada ajal, mil õpetaja ei viibi seal.

Ettepanek muuta punkt 4.4. sõnastust järgmiselt „tarbida sõltuvust tekitavaid aineid;

Tehti ettepanek muuta punkti 10.1. Tervishoiuteenust koolis ei osuta enam perearst, vaid seda teeb tervishoiutöötaja. Hetkel on teenuse osutajaks Koolitervishoid OÜ.

OTSUSTATI:

1.1.Hoolekogu on tutvunud ja nõustub Aegviidu Kooli kodukorda sisseviidud muudatustega.

 

4.      Koolivaheajad 2018/2019. õppeaastal

KUULATI:
Tiina Steinberg tegi ettepaneku, et seoses 1. septembril, mis oli laupäev, alanud kooliaastaga oleks mõistlik muuta suvise koolivaheaja algust ja tuua see üks päev ettepoole, st vaheaeg algab 11. juuni 2019. Muus osas jäävad kehtima vaheajad, mis on kinnitatud haridus- ja teadusministri määrusega.

OTSUSTATI:

1.1. Hoolekogu annab nõusoleku valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks.

 

5.      Muud küsimused

1)   Ettepanekud 2018/2019 aasta eelarvesse:

L. Piibeleht-Tarassov juhtis tähelepanu hoone tuulekastide ja ka välisfassaadi kehvale seisule ning tegi ettepaneku võtta hinnapakkumised ja planeerida järgmise aasta eelarvesse vahendid tuulekastide kordategemiseks.

K. Mäesalu tegi ettepaneku uuendada kooli jalgrattahoidjaid. L. Piibeleht-Tarassov pakkus välja, et kui jalgrattahoidjate ehitamine eelarvesse ei mahu, võib kaaluda nende tegemist talgute korras.

T. Steinberg selgitas, et koolimaja välisfassaadi korrastamine on kooli arengukavas ühe tegevusena planeeritud orienteeruvalt aastal 2020. Esimese asjana soovib ta korrastada aga koolimaja WCd, samuti on plaanis järgmisel aastal söögisaali väljaehitamine. Käesoleval aastal remonditakse arvutiklassi põrand.

2) Lepiti kokku järgmine hoolekogu koosoleku toimumise aeg 16. oktoober 18.30-20.30.

 

 

                                                                                  

 

/Allkirjastatud digitaalselt/

 

Kaarel Mäesalu

Juhataja

 

/Allkirjastatud digitaalselt/

 

Kristel Lään

Protokollija