Parempoolne menüü

AEGVIIDU KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Aegviidu

Algus: 18.45             Lõpp: 21.00

Juhatas:           Kaarel Mäesalu

Protokollis:      Kristel Lään

Võtsid osa:       Urmas Jegorov, Anneliis Liblik, Kerli Kivisoo, Tiina Steinberg, Thea Luik

Puudus:           Lilja Piibeleht-Tarassov,  Tauno Tampere,  Marge Raja,  Raili Stina Reidla

 

PÄEVAKORD:

  1. Aegviidu Kooli põhimääruse muutmine.
  2. Hoolekogu 2018/2019. õppeaasta tööplaani kinnitamine.
  3. Aegviidu Kooli õppekava üldosa muutmine
  4. Muud küsimused

 

1.    Aegviidu Kooli põhimääruse muutmine

KUULATI:

Kaarel Mäesalu selgitas, et kõigile hoolekogu liikmetele on tutvumiseks saadetud Aegviidu Kooli põhimääruse muutmise eelnõu.  Eelnõuga muudetakse põhimäärust selliselt, et kooli pidaja (st volikogu) delegeerib kooli direktorile kooli vastuvõtu tingimuste ja korra ettevalmistamise, kehtestamise ja hoolekoguga kooskõlastamise.

 

OTSUSTATI:

1.1   Hoolekogu nõustub Aegviidu Kooli põhimääruse muutmisega.

 

  1. Hoolekogu 2018/2019. õppeaasta tööplaani kinnitamine

KUULATI:
K. Mäesalu selgitas, et koosolekul tuleb paika panna õppeaasta hoolekogu tööplaan. Tööplaan peab sisaldama olulisemaid teemasid, mis vajavad arutelu ja hoolekogu poolt arvamuse andmist.

Sõnavõtud:

T. Steinberg rääkis, et kuna kooli arengukava on kehtib 2020. aastani, siis tuleb juba 2019. aastal alustada arengukava läbivaatamise ja uuendamise protsessiga. Dokumendi koostamisse tuleb kaasata nii kooli personal, lapsed, lapsevanemad kui hoolekogu. Varasemalt on SWOT analüüsi teinud ainult kooli personal, uue arengukava koostamisel oleks soovituslik, et analüüsi teeks ka hoolekogu. Lapsevanematelt tagasiside saamiseks oleks võimalik korraldada jaanuaris-veebruaris lastevanemate koosolek. K. Mäesalu tegi ettepaneku, et ka vanematega on võimalik SWOT analüüs läbi viia ja töö lastevanemate koosolekutel võiks toimuda gruppides (erinevad kooliastmed).

Teise olulise dokumendina valmib 2019. aastal kooli sisehindamise aruanne, millele hoolekogu annab oma arvamuse ja kooskõlastuse. Sisehindamise aruande koostamine toimub Sisehindamise korra alusel, mis vajab samuti uuendamist.

OTSUSTATI:

1.1 Korraldada kooli lastevanemate koosolek, mille raames viiakse läbi rühmatöö, võimalusel kooliastmete kaupa, saamaks lapsevanematelt sisendeid koostatavasse arengukavasse. Koosolek toimub 23. jaanuaril 2019 algusega kell 18.30.

1.2 Sisehindamise kord vaadatakse üle koos sisehindamise aruande esmase tutvustusega. Direktor saadab uuendatud Sisehindamise korra eelnõu hoolekogu liikmetele tutvumiseks detsembri lõpus.

1.3 Kinnitati Aegviidu Kooli hoolekogu tööplaan (lisa) 2018/2019. õppeaastaks.

 

  1. Aegviidu Kooli õppekava üldosa muutmine

KUULATI:

T. Steinberg tutvustas kooli soovi muuta õppekava üldosa peatükk 8 punkt 2.9. „Kokkuvõtva hindamise põhimõtted“ lisades alampunkti 2.9.8 järgmises sõnastuses: „Kokkuvõtval hindamisel arvestatakse kõiki hindeid, kuid võrdselt jaotuvate hinnete puhul on otsustavaks kontrolltöö hinne“.

 

OTSUSTATI:

1.1 Hoolekogu nõustub Aegviidu Kooli õppekava põhiosa muutmisega.

 

  1. Muud küsimused

Sõnavõtud:
1) T. Steinberg rääkis, et soovib tänada meenega endiseid hoolekogu liikmeid (4 inimest), samuti tunnustada õpetaja Natella Krigulit, kes omandas loodusainete õpetaja kutse ja lapsi, kes on kooli edukalt esindanud.  Lepiti kokku, et meened endistele hoolekogu liikmetele antakse üle kooli peol 7. detsembril ja seda teeb hoolekogu esimees.

2) K. Mäesalu tundis huvi, kas pikapäevarühma puudutavad mured on lahenenud. T. Steinberg selgitas, et on küll. Kuna lapsed osalevad paljudes huviringides, siis ei teki pikapäevarühma töös ülerahvastumist. Suuremad lapsed on teadlikud, et pikapäevarühma lastega koos söömiseks ei pea nad olema rühma nimekirjas.

3) Toimus arutelu toitlustamise teemal.

K. Mäesalu uuris, mis on saanud ideest tutvustada lastele erinevate maade toite. Selgus, et teemaga ei ole tegeletud. A. Liblik rääkis, et menüüs on küll uusi toite, aga lapsed ei lähe sageli uuendustega kaasa. U. Jegorov pakkus välja teemapäevade korraldamise, nt leivapäev. T. Steinberg selgitas, et menüüle seab omad piirid toidupäeva maksumus. Menüü on hetkel 2-nadalase rütmiga, aga soov oleks muuta see 3-nädalaseks. Menüü osas tuleb lasteaiaga arutleda. Esialgne suund võiks olla tervislikkusele, nt võimalus valida mitme erineva salati vahel põhitoidu kõrvale ja võimalusel nt. üks kord kuus tavapärasest erinev menüü.

 

/Allkirjastatud digitaalselt/

 

Kaarel Mäesalu

Juhataja

 

/Allkirjastatud digitaalselt/

 

Kristel Lään

Protokollija