Parempoolne menüü

AEGVIIDU KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

                                                                                                                                    24.10.2019

Aegviidu

Algus: 18.35             Lõpp: 19.50

 

Juhatas:           Kaarel Mäesalu

Protokollis:      Kristel Lään

Võtsid osa:       Urmas Jegorov, Anneliis Liblik, Lilja Piibeleht-Tarassov, Kerli Kivisoo, Tiina Steinberg, Thea Luik

Puudus:           Tauno Tampere,  Marge Raja,  Raili Stina Reidla

 

PÄEVAKORD:

1. Aegviidu Kooli 2020. eelarve projekti ülevaatamine (Esitab Tiina Steinberg)
2.Jooksvad küsimused

 

1.      Aegviidu Kooli 2020. eelarve projekti ülevaatamine

KUULATI:

Tiina Steinberg andis ülevaate kooli 2020. aasta eelarve eelnõust. Lubatud majanduskulude kasv on 1%.

Suuremaid investeeringuid koolile lähima 5 aasta jooksul planeeritud ei ole. Välisfassaadi kordategemine nihkub ilmselt järgmisse arengukava perioodi. Korda tegemist vajab pesuruumide välissein, mis loodetakse ära remontiga ühes väikeklassi väljaehitamisega järgmisel aastal. Tualettruumide väljaehitamine ja elektrisüsteemi renoveerimine on endiselt päevakorras. Alates käesolevast sügisest on kool üle viidud maaküttele, sellega seoses on eelarves vähendatud kulusid elektrile ja küttepuudele. Suurenenud on vee ja kanalisatsiooni hinnad, samuti korrashoiuteenuste maht, mis tõi kaasa vajaduse antud vahendeid suurendada. Infotehnoloogia valdkonnas on plaan välja vahetada õpetajate arvutid ja rentida uued iPadid koos laadimiskapi ja „Osmo“ lisaseadmed. Tööõpetuse klassi vaja soetada kaks 4-kohalist treipinki, arvutiklassi tasakaalutoolid.

Sõnavõtud:

S.Noor tundis huvi, milline on järgmise aasta tööde plaan ja kas see mahub eelarvesse. T.Steinberg lubas seda täpsustada. K.Mäesalu tundis huvi, kas kõik muud vahendid, nt kehalise kasvatuse tunni inventar, on olemas? T.Steinberg selgitas, et antud vahendid on kõik olemas, vajadusel soetatakse asju jooksvalt.

Kuna hetkel pole koolimajas eraldi ruumi psühholoogile ja väikeklass liigub ka majas klassist klassi, siis arutleti, kas psühholoogi ja logopeedi vastuvõtt ja väikeklassi tunnid ei võiks toimuda nt Noortekeskuse ruumides. T.Steinberg arvas, et laste jooksutamine majast välja ei ole väga mõistlik, siiski antud ettepanekut arutatakse. S.Noor tundis huvi, kuidas on kool rahul psühholoogiga. Nii T.Luik kui T.Steinberg kinnitasid, lapsed, kellel on abi vaja läinud, on seda ka saanud ning vajadusel kohtub psühholoog nt lapsevanematega ka väljaspool kooli, nt Tallinnas.

S.Noor tundis huvi, kas ei ole plaanis nutivaba aega pikendada. Kool näeb, et koolipäeva raames selleks väga vajadust ei ole. Õpilastele on loodud võimalus vahetunnis kasutada spordisaali. Pigem tasub nutivaba aega planeerida pikapäevarühmale, kus nutiseadmete kasutamine on hetkel suurem probleem.

Käesoleval aastal jäi õuealale soetamata uus ronila ja antud vahendid suunati kooli söögisaali sisustusele. Toimus arutelu, mida kooli taguse õuealaga pikemas perspektiivis ette võtta. S.Noor tegi ettepaneku vaadata õueala tervikuna ja pöörduda selle planeerimiseks mõne spetsialisti poole, kes kujundaks õueala selliselt, et see oleks maksimaalselt kasulik ja võimalikult vähe ohtlik. Nt. planeerida eelarvesse õueala projekteerimiseks vahendid.

K.Mäesalu soovis teada, miks on viimasel ajal olnud tunniplaanis sagedasi muutusi ja kas muutusi on oodata veel. T.Steinberg selgitas, et tunniplaani muudeti seoses lisandunud individuaalsete tundidega. Muutust on näha ka jaanuaris, kui 9. Klassil lõpevad tehnoloogiaõpetuse tunnid.

 

OTSUSTATI:

1.1   Hoolekogu võttis info teadmiseks.

 

2.      Jooksvad küsimused

1)      Eelmisel õppeaastal toimusid Aegviidu koolis kooliminejatele nn eelkooli tunnid. Ka käesoleval aastal avaldas lasteaed soovi, tehes ettepaneku, et tunnid koolimajas toimuksid kord nädalas. Antud muudatus tooks kooliõpetajatele kaasa koormuse tõusu. Toimus arutelu, mille käigus jäädi arvamusele, et eelkooli tunnid võiksid toimuda max 1-2 korda kuus. Lastele koolielu tutvustamiseks võib liikumisõpetaja viia tunni läbi nt spordihoones või lasteaiaõpetaja kokkuleppel kooliga teha tunni mõnes klassiruumis.

2)      S.Noor tundis huvi, mis on saanud eelmisel koosolekul arutlusel olnud 8.-9.klassi majandusõppest. T.Steinberg rääkis, et majandusõpet pakutakse noortele ringitunni näol. Selle läbiviijaks on Lauri Leet ja suunitlus on, et õpetaja kutsuks lastele rääkima erinevaid külalisi.

3)      Järgmine hoolekogu koosolek on planeeritud 23. jaanuari 2020. Arutlusele tuleb kooli arengukava muutmine. Lepiti kokku, et hoolekogu liikmed teevad eelnevalt omapoolsed ettepanekud ja esmajärjekorras vaadatakse läbi teemad „Koostöö huvigruppidega“ , „Ressursside kasutamine“ ja visiooni sõnastus (visioon peab olema sammu võrra ees, suund kuku poole liikuda).

4)      Detsembris on plaanitud järgmised kooliüritused: 6. 12 toimub kooli sünnipäeva tähistamine, 18.12 jõululaat ja 19. 12 jõulupidu.

 

 

           

 

 

/Allkirjastatud digitaalselt/

 

Kaarel Mäesalu

Juhataja

 

/Allkirjastatud digitaalselt/

 

Kristel Lään

Protokollija