Parempoolne menüü

Aegviidu Kooli hoolekogu koosoleku protokoll

 

Aeg: 10.06.2020

Koht: Aegviidu Kool

Osalejad: Lilja Piibeleht-Tarassov, Tiina Steinberg, Anneliis Liblik, Marge Raja, Kaarel Mäesalu, Tauno Udu, Urmas Jegorov, Kerli Kivisoo

Koosoleku juhataja: Kaarel Mäesalu

Protokollija: Kerli Kivisoo

 

Päevakord:

1.       Kooli direktori ülevaade lõppenud kooliaastast

2.       Arutelu õppekava muudatustest

3.       Arutelu lõpuklassi sisseastumise edukusest teistesse koolidesse

4.       Arengukava koostamise arutelu

 

 

1.       Tavapärane õppetöö kestis kuni 13. märtsini. Esimene poolaasta toimis plaanipäraselt. Keskenduti „nutika labori“ tööle. Seetõttu oli ka teisi väljasõite vähem. Loodetavasti labori projekt jätkub ka sügisel. Peetud sai kooli sünnipäev, Vabariigi aastapäev ja emakeelepäev.

Distanstõpe sujus enamasti hästi. Tõi välja nii õpilaste, kui ka õpetajate tugevad ja nõrgemad küljed. Direktor tänab kõiki peresid ja ka õpetajaid. Väikese kooli ja kogukonna koostöö oli tugev. Ilmselt osad valukohad selguvad alles sügisel, kus lastel võib ilmneda puudujääke õppetöös, kuid direktori ja õpetajate sõnul on need ületatavad. Üsna suur kasutegur distantsõppest oli aja planeerimise oskuse õppimine. Samas erinevad õppetöö platvormid ja digiõppe läbiviimise metoodika vajavad ülevaatamist. Kool kaalub võimalust, rakendada aeg-ajalt ka edaspidi distantsõpet, et hoida ülal valmidust minna sujuvalt üle eriolukorrale. Nt. kord nädalas või kord kuus. Pered, kellel puudusid tehnilised lahendused said abi nii koolilt, kui ka vallalt. Probleeme oli erinevaid – korralik interneti ühenduse puudumine, arvutite puudus (eriti mitmelapselistes peredes), printeri puudus jms. Vajadusel tehti ka individuaalseid tunde koolis või üle interneti nende lastega, kes seda vajasid. Oluline puudus, mis distantsõppe käigus selgus ja vajab täiendavat keskendumist on laste funktsionaalse lugemise oskus.

2.       Kooli direktor esitas ettepaneku korraldada 1. – 6. klassile 1x nädalas arvutiõpet. Hiljem vajadusel võimalusega laiendada seda ka 3. kooliastmele. Vajadus tuleneb nii distants- kui ka kontaktõppe ajal tehtud tähelepanekutest, et lapsed on hädas erinevate elementaarsete programmide ja rakenduste kasutamisega (Office, Opik, e-kool, e-post jne.). Näiteks igale Aegviidu Kooli õpilasele on loodud aegviidu.edu.ee lõpuga meiliaadressid, mida õpilased peaksid intensiivsemalt kasutama hakkama. Õppe eesmärk on, et lapsed saaksid programmide kasutamise selgeks ja seega vajalikud oskused edasiseks õppetööks.

Otsustati:

Mitte tõsta riiklikult ettenähtud õppekoormust vaid leida lahendus olemasolevate valiktundide arvelt.

Direktor leiab lahenduse selliselt, et 2020/2021 õppeaasta jooksul saavad kõik lapsed 1. – 6. klassini arvutiõppe kätte ning edaspidi saab see olema 1. klassis üks valikõppeainetest.

3.       Põhikooli lõpetajate edukust teistesse õppeasutustesse sisseastumisel saab teada alles alates 10. septembrist, kui koolid on oma andmed üles laadinud keskkonda Haridussilm. Sisseastumise edukuse üks mõjutegureid on koolide erinevad nõuded sisseastumiskatsetel. Samuti mängib rolli koolide erinevad vastuvõtu lävendid ning ka erinev lähenemine õppekavasse.

Üks lahendusi on vanemate ja laste eelnev selgitus, millised on põhikoolist edasijätkamise soovid ning alustada varakult juba vastava ettevalmistusega. Väga palju abi siinkohal on karjäärinõustamise tulemustest, mida korraldatakse Aegviidu Koolis igal aastal 8. ja 9. klasside õpilastele. Näiteks võtta juurde lisaõpinguid teatud ainetes, kas koolist või väljaspool kooli eraõpetaja näol või lisakursusena. Oluline on alustada juba 7. või 8. klassist alates.

HK ettepanek on teha kooli poolt vastav selgitustöö 7. ja 8. klassi õpilastele ja lastevanematele, et nad saaksid varakult neid võimalusi teadvustada ning ettevalmistustega alustada.

4.       Kooli direktor on arengukava projekti alles koostamas. Plaan valmis saada augustiks ning siis saata ka HK-le ülevaatamiseks.

Arutati kehalise kasvatuse ümberkohandamist vastavalt lumevaestele talvedele. Kas suusatamise asemele leida uus väljund, mis sobiks Aegviidu ümbruskonna identiteediga? Näiteks orienteerumine vms.

5.       Aegviidu Koolil on koostamisel uus koduleht.

Aegviidu Kooli õpilastel on avanenud võimalus osaleda Kehra muusikakooli õpingutes. Hetkel on valida klaveri, viiuli või akordioni eriala.

Järgmine kohtumine augustis, kus arutatakse arengukava ja algava kooliaasta ettevalmistusi.

 

 

 

Digiallkirjastatud                                                                                           Digiallkirjastatud

 

Kaarel Mäesalu                                                                                               Kerli Kivisoo

Koosoleku juhataja                                                                                       Protokollija