Parempoolne menüü

 AEGVIIDU KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

                                                                                                                                    31.08.2020

Aegviidu

Algus: 18.35             Lõpp: 19.50

 Juhatas:           Kaarel Mäesalu

Protokollis:      Kristel Lään

Võtsid osa:       Urmas Jegorov, Anneliis Liblik, Lilja Piibeleht-Tarassov, Kerli Kivisoo, Sille Noor, Tiina Steinberg, Thea Luik

Puudus:           Tauno Tampere,  Marge Raja

 

PÄEVAKORD:

1.      Aegviidu Kooli õppekava ülevaatamine

2.      COVID-19 olukorraga seonduvad korraldused koolis

 

1.      Aegviidu Kooli õppekava ülevaatamine

KUULATI:

Direktor Tiina Steinberg andis ülevaate kooli õppekavasse sisseviidud muudatustest. Käesolevast õppeaastast lisati õppekavasse arvutitund 1.-6. klassile. 6. klassis on arvutiõpetus lõimitud loodusõpetusega. Õppeaasta märksõnaks on lõiming erinevate ainete vahel, mille eesmärk on suurendada õpilaste aktiivsust ja motiveeritud õppimist. 1. kooliastmes ei ole tunniplaanis enam välja toodud eraldi aineid nagu matemaatika, eesti keel jt, vaid tunniplaanis on üldaine tund. Siinkohal on õpetajal laialdasemad võimalused tunni erinevate ainete koosluses läbiviimiseks. Õpioskusi hinnatakse ainevaldkondade põhiselt, sh antakse ka kodutööd ikkagi ainepõhiselt. Õpilane peab kooli kaasa võtma ainult vihikud ja töövihikud, e-õpikutele pääseb koolis ligi läbi arvuti või tahvelarvuti, teksti saab näidata ka ekraanile.

Tunnijaotusplaanis on suurim lubatud koormus 9. klassi õpilastel 32 tundi nädalas, vajadus on ühe täiendava tunni järele, milleks on kirjandiõpetus. Vastavalt kooli põhimäärusele tuleb hoolekogul selle muutmiseks anda oma nõusolek.

Sõnavõtud:

S. Noor ettepanekul sõnastati liittundide läbiviimist kajastav punkt ümber järgmiselt „Aegviidu Koolis viiakse osaliselt läbi liittunde vastavalt vajadusele“.

Arutleti arvutiõpetuse hindamist 1. klassis, mis õppekava järgi peaks olema arvestatud /mittearvestatud. Ettepanek on ka selles aines rakendada sõnalisi hinnanguid.

 

OTSUSTATI:

1.1   Hoolekogu võttis info teadmiseks. Anti nõusolek tunnijaotusplaani muutmiseks.

  

2.      COVID-19 olukorraga seonduvad korraldused koolis

Toimus arutelu meetmete rakendamise teemal. Kool paigaldab mõlema sissepääsu juurde desovahendite dosaatorid. Kui lapsel on nohu, köha, palavik vm külmetus/viirushaiguste tunnused jääb õpilane koju. Ka COVID-19 kokkupuute kahtluse korral on vaja laps koju jätta. Maski kandmine on vabatahtlik.

Lapse kojujäämisel tuleb sellest kooli koheselt teavitada. Soovi korral on lapsevanemal õigus taotleda lapsele distantsõpet.

OTSUSTATI:

2.1   Hoolekogu võttis info teadmiseks. Tehti ettepanek võimaldada koju jäänud õpilastel vajadusel saada veebi vahendusel konsultatsiooni.

2.2   Kool saadab info ja täpsemad juhised vanematele e-kooli vahendusel.

      

 

 

/Allkirjastatud digitaalselt/

 

Kaarel Mäesalu

Juhataja

 

/Allkirjastatud digitaalselt/

 

Kristel Lään

Protokollija