1. Üldpõhimõtted

1.1. Kolmandas kooliastmes sooritatud loovtöö on põhikooli lõpetamise üheks tingimuseks.

1.2. 8.klassi õpilased sooritavad õppeaineid lõimiva loovtöö lähtuvalt läbivatest teemadest.

1.3. Loovtöö on õpilase või õpilaste grupi poolt õpetaja poolt juhendatud protsessis loodud

 • Õpilasuurimus
 • Projekt
 • Kunstitöö
 • Muu taoline töö koos kirjaliku kokkuvõttega

2. Loovtöö koostamine

2.1. Loovtöö teema ja juhendaja valitakse klassijuhataja abiga I veerandi jooksul ning kinnitatakse direktori käskkirjaga.

2.2. Õpilane koostab koos juhendajaga loovtöö koostamise tegevuskava (Lisa 1). Loovtöö koostamise tegevuskava järgimist jälgib juhendaja.

2.3. Juhendaja annab õpilasele läbitöötamiseks teemakohase õppematerjali ja/või annab juhised teemakohase õppematerjali iseseisvaks otsimiseks.

2.4. Õpilane vormistab oma töö vastavalt loovtöö juhendile ja esitab need juhendajale.

2.5. Uurimusliku tegevuse korral abistab juhendaja õpilast järelduste tegemisel, tulemuste tõlgendamisel, kokkuvõtte tegemisel.

2.6. Juhendaja annab lõplikult vormistatud tööle heakskiidu tehes loovtöö tegevuskavas vastava märke.

2.7. Juhendaja koostab omapoolse hinnangu õpilase tegevusele loovtöö koostamisel ja esitab selle loovtööde hindamise komisjoni esimehele etteantud tähtajaks.

2.8. Õpilane esitab loovtöö (digitaalselt või paberkandjal) koos tegevuskavaga (paberkandjal) loovtööde hindamise komisjoni esimehele etteantud tähtajaks.

3. Loovtöö hindamine

3.1. Loovtöö hindamine toimub hindamiskomisjoni poolt. Hindamiskomisjoni esimees on kooli direktor. Liikmeteks loovtöö juhendaja, üks (vastava) aineõpetaja ja klassijuhataja.

3.2. Loovtööd hinnatakse Aegviidu Kooli hindamisjuhendi alusel.

3.3. Juhendaja hinnangu kriteeriumid

 • Loovtöö kohta taustainformatsiooni ja andmete kogumise ja analüüsimise oskus
 • Teoreetiliste teadmiste praktilise rakendamise oskus
 • Töö eesmärgi ja probleemile vastavate uurimisküsimuste sõnastamise ning sobiva meetodi ja analüüsivahendite (valimise) ja rakendamise oskus
 • Tegevuse ajalise kavandamise ja kavandatu järgimise oskus
 • Teadusteksti (õpilasuurimuse puhul) koostamise oskus
 • Oma tegevuse ja töö analüüsimise oskus
 • Töö korrektse vormistamise oskus
 • Töö esitlemise oskus

4. Loovtöö kirjaliku kokkuvõtte struktuur ja maht.

4.1. Struktuur:

 • Tiitelleht (Lisa 2)
 • Sissejuhatus (praktilise töö tausta avamine, lähtealused ja eesmärgid)
 • Töö ülevaade (praktilise töö käsitusviisi lahenduse kirjeldus, aktuaalsus; tööprotsessi ja töö tulemuse kirjeldus)
 • Kokkuvõte (antakse hinnang praktilise töö sissejuhatuses püstitatud eesmärkide saavutamise kohta ning tehakse ettepanekuid idee edasiarendamiseks või paremateks lahendusteks)
 • Kasutatud allikmaterjalide loetelu (sisaldab ainult seda kirjanduse loetelu, millele on töös viidatud)
 • Lisad (praktilise töö illustreeriv-dokumenteeriv materjal)

4.2. Töös kasutatakse Times New Roman fonti.

4.3. Kirja suurus 12 ja reavahe 1,5

4.4. Loovtöö kirjaliku kokkuvõtte maht on 6-10 lehekülge

5.  Õpilasuurimuse struktuur ja maht

5.1. Struktuur

 • Tiitelleht
 •  Sissejuhatus (esitatakse teemavaliku põhjendus, püstitatakse probleem, sõnastatakse uurimisküsimused, uurimistöö eesmärgid ja hüpotees)
 • Kirjanduse ülevaade (põhjendatakse probleemi valikut kirjandusallikatele toetudes seonduvalt oma ideedega)
 • Materjal ja metoodika (peatükk avab, mida ja kuidas uuriti, kuidas andmeid ja tõendusmaterjali koguti; peaks olema võimalikult detailne ja soovitavalt põhjendama, miks just selline uurimismetoodika valiti)
 • Tulemused (esitatakse saadud andmed võimalikult lakooniliselt ja kompaktselt, kasutades tabeleid ja graafilist esitusviisi)
 • Tulemuste analüüs ja arutelu (tuuakse välja leitud seosed ja nende võimalikud põhjused; analüüsitakse tulemusi)
 • Kokkuvõte (antakse hinnang uurimistöö sissejuhatuses püstitatud eesmärkide saavutamise ning hüpoteesi paikapidavuse kohta; tehakse järeldused ja ettepanekud, kuidas probleemi edasi uurida, kõik kokkuvõttes kirjeldatu peab olema eelnevalt töös käsitletud, selles osas midagi uut juurde tuua ei tohi; pikkus mitte üle 1,5 lehekülje)
 • Kasutatud allikmaterjalide loetelu (sisaldab ainult seda kirjanduse loetelu, millele on uurimistöös viidatud)
 • Lisad (vajadusel)

5.2. Töös kasutatakse Times New Roman fonti.

5.3. Kirja suurus 12 ja reavahe 1,5

5.4. Uurimistöö maht on 6-10 lehekülge