Parempoolne menüü

AEGVIIDU KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

18.04.2018

Aegviidu

Algus kell 18:30, lõpp kell 20:40

 

Juhatas Kaarel Mäesalu

Protokollis Kristel Lään

Võtsid osa: Urmas Jegorov, Tiina Steinberg, Kertu Noor, Rutt Tüli, Marian Rütman,

Lilja Piibeleht-Tarassov, Anneliis Liblik, Thea Luik, Piret Purcell, Kerli Kivisoo,

Marina Ülevain

Kutsutud: Anija vallavalitsus abivallavanem, Marge Raja

 

PÄEVAKORD:

 1. Aegviidu Kooli põhimääruse üle vaatamine

 2. Aegviidu Kooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord

 3. Aegviidu Kooli vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

 4. Aegviidu Kooli sisehindamise korra esmane arutelu

 5. Aegviidu Kooli kevadised kooli siseruumide ja välisterritooriumi heakorra tööd

 6. Aasta õpetaja valimine, õpilaste tunnustamine

 

 1. Aegviidu Kooli põhimääruse üle vaatamine

KUULATI:

Abivallavanem Marge Raja tutvustas hoolekogu liikmetele Aegviidu Kooli põhimääruse eelnõud, mille muutmise tingis nii kooli pidaja muutus kui seadusest tulenevate täpsustuste sisseviimise vajadus. Välja on jäetud üks ühele sõnastusega punktid, mis tulenevad PGSist, et vältida sagedast vajadust põhimääruse muutmiseks. Suurim muudatus seisneb kooli pidajas, õppe ja kasvatuse korralduse all on lahti kirjutatud õppekava välise tegevuse alused, lisatud on peatükk hoolekogu ülesannetest, kooli juhtimise osas täiendatud direktori ülesannete loetelu. Õpilaste ja vanemate õiguste ja kohustuste all on täpsustatud sõnastust ja lisatud vanematele kohustus pöörduda kooli ettepanekul koolivälise nõustamismeeskonna poole. Kooli majandamisel ja asjaajamisel on soovituslik lähtuda valla raamatupidamise ja asjaajamise kordadest.

Sõnavõtud:

K. Mäesalu: Hoolekogu tegutsemise kord sisaldab hoolekogu ülesandeid, kas need peavad jääma mõlemasse korda?

M. Raja: Hoolekogu tööülesanded jäävad põhimäärusesse, tegutsemise kord on hoolekogu töökord.

T. Steinberg: §16 lg 1 p 21 järgi on annab direktor hoolekogu ees aru. Kas direktor peab kõigil hoolekogu koosolekutel osalema?

M. Raja ja K.Mäesalu olid seisukohal, et direktori osalemine hoolekogu koosolekutel on vajalik.

Toimus arutelu teemal, kas hoolekogu on pädev arutama probleemsete õpilaste käitumist jt probleeme. M. Raja: Siin tuleb mängu isikuandmete kaitse seadus. Kõiki teemasid ei saa sellest tulenevalt hoolekogu käsitleda. Esmalt tuleb pöörduda ikka klassijuhataja ja direktori poole murede ja probleemidega, ka siis kui lapsevanem on pöördunud hoolekogu esimehe või liikme poole. Kool rakendab oma mõjutusmeetmeid ja kui need ei anna tulemust, arutatakse asja edasi koostöös valla laste ja perede spetsialistiga. Probleemide esinemisel personaliga, lasub nende lahendamise kohustus kooli juhil.

OTSUSTATI:

  1. Ettepanek muuta põhimääruse eelnõus § 14 lg 5 p 2 sõnastust järgmiselt “kooli arengukava väljatöötamises;”.

  2. Ettepanek jätta põhimääruse eelnõust välja § 14 lg 6.

  3. Kiita Aegviidu Kooli põhimääruse eelnõu heaks.

 

 1. Aegviidu Kooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord

KUULATI:

Marge Raja andis ülevaate hoolekogu moodustamise ja tegutsemise korrast, mis erineb suuresti senini kehtinud korrast. Korras pole kinnitatud ajalist piirangut hoolekogu koosseisu tegutsemisele, samuti on liikmete arvuline koosseis määratlemata eeldusel, et ülekaalus on kooli lapsevanemate esindajad soovituslikult nii, et iga kooliaste kota oleks võrdselt esindatud. Liikmete valimine ei toimu kooli üldkoosolekul, vaid klassikoosolekute põhjal. Hoolekogusse kandideerida sooviv isik esitab avalduse hoolekogu esimehele, kes edastab ettepaneku liikme(te) kinnitamiseks vallavalitsusele. Hoolekogu ülesandeid käesolevas korras välja ei tooda, need on loetletud põhimääruses. Korras kajastuvad liikmete õigused ja vastutus, koosolekute korraldamine, ettevalmistamine ja läbiviimine, otsused ja nende täitmine, asjaajamine ja dokumentatsioon ning aruandlus.

Sõnavõtud:

T.Steinberg: Mis saab siis, kui laps lõpetab kooli? M. Raja: Siin teen ettepaneku, et hoolekogu vaatab koosseisu üle õppeaasta lõpus ja teeb ettepaneku liikme väljaarvamiseks.

K.Mäesalu: Millest tuleneb, et uus kord erineb liikmete valimisel ja määramisel suurel määral praegusest korrast ja mujal rakendatavatest kordadest. M. Raja: Eesmärk on ühtlustada korrad teiste valla haridusasutuste kordadega. Vallavalitsus peab olema koosseisu kinnitamisel veendunud, et lapsevanem on sellega nõus. Hoolekogu peab olema töövõimeline, inimesed omavahel klappima. Liikmed peavad mõistma, et neil on kohustus kõik materjalid läbi töötada.

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord on võimalik kinnitada maikuus, kui volikogu on kooli põhimääruse vastu võtnud.

 

OTSUSTATI:

  1. Vaadata arvamuse andmiseks hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord uuesti läbi järgmisel koosolekul.

 

 1. Aegviidu Kooli vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

OTSUSTATI:

3.1. “Aegviidu Kooli vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord” vaadatakse üle järgmisel hoolekogu koosolekul.

 

 1. Aegviidu Kooli sisehindamise korra esmane arutelu

OTSUSTATI:

4.1. “Aegviidu Kooli sisehindamise kord” vaadatakse üle järgmisel hoolekogu koosolekul.

 

 1. Aegviidu Kooli kevadised kooli siseruumide ja välisterritooriumi heakorra tööd

KUULATI:

K. Mäesalu: Kas kool vajab hoolekogu ja lapsevanemate abi kevadistel heakorratöödel ja kooli siseruumides? T. Steinberg: Homme, s.o. 19. aprilli, kui kooli pedagoogiline personal on Kehras haridusfoorumil, on kooli tundides lapsevanemad. Samale päevale on kavandatud mitmed heakorratööd koolimaja ümbruses, kuhu kaasatakse lapsed 5.-9. klassini, samuti kevadlillede istutamine pottidesse. Talguid koolimaja territooriumil otseselt korraldada ei ole plaanis. Kool arutab ja annab vajadusel abisoovist lapsevanematele teada, nt vajab kärpimist õpetajate toa akna taga asuv puu.

 

 

6. Aasta õpetaja valimine, õpilaste tunnustamine

KUULATI:

Marge Raja tutvustas Anija valla õpilaste tunnustamise korda. Õpilasi tunnustatakse põhikooli ja gümnaasiumi, kutsekooli ja huvikooli põhiõppekava heade või väga heade õpitulemuste korral rahalise toetusega. Kui laps lõpetab valla haridusasutuse, anna toetuse üle valla esindaja lõpuaktusel. Kui laps lõpetab kooli mujal, tuleb lapsevanemal toetuse saamiseks vallavalitsuse poole pöörduda. Õpilased saavad kingituse üldhariduskooli 5.-8. klassi ja 10.-11. klassi lõpetamisel kiituskirjaga või kutsekooli õppeaasta lõpetamisel hinnetega „5“. Maakondlikul või vabariiklikul olümpiaadil I-III koha saavutatud õpilast tunnustatakse samuti kingitusega.

Sõnavõtud:

R. Tüli: Kas Anija vallas sellist vastuvõttu, kuhu on lapsed vanematega kutsutud ei korraldata? M. Raja: Seda traditsiooni Anija vallas ei ole, samas on koolidel endil võimalus seda ise korraldada.

K. Mäesalu: Kuidas on toimunud seni aasta õpetaja valimine? T. Steinberg: Algatus aasta õpetaja valimiseks tuli hoolekogult. Algselt viidi koolis läbi arvutipõhine küsitlus, kus lapsed said avaldada arvamust kõigi õpetajate osas ja läbi selle selgitati lemmikõpetaja. Eelmisel aastal viis hääletuse läbi õpilasesindus. Kingituseks aasta õpetajale on olnud meene ja kinkekaart. R. Tüli: Ettepanek on, et kingitus oleks igal aastal ühtemoodi. T. Steinberg: Milline on hoolekogu seisukoht, kas soovite seda ise teha või palume seda ka käesoleval aastal teha õpilasesindusel?

OTSUSTATI:

6.1. Hoolekogu on seisukohal, et ka käesoleval aastal võiks aasta õpetaja valimise läbi viia õpilasesindus ja läbiviimist aitab korraldada õpilasesinduse koordinaator/kooli huvijuht.

 

 

 

 

/Allkirjastatud digitaalselt/

 

Kaarel Mäesalu

Juhataja

 

/Allkirjastatud digitaalselt/

 

Kristel Lään

Protokollija