Väljaandja: Anija Vallavolikogu
Akti liik: määrus
Teksti liik: terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 13.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RT IV, 10.01.2019, 25
Vastu võetud 17.05.2018 nr 25
RT IV, 25.05.2018, 44
jõustumine 28.05.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 34, § 35 lõike 2 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 alusel.

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Kooli nimi

Kooli nimi on Aegviidu Kool (edaspidi kool).

§ 2. Kooli asukoht

Kool asub Harjumaal Anija vallas Aegviidu alevis aadressil Pärna 1, sihtnumber 74501.

§ 3. Kooli õiguslik seisund ja tegutsemise vorm

(1) Kool on Anija Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav haridusasutus.

(2) Kool tegutseb põhikoolina, mille kooliastmed on:
1) I kooliaste – 1.-3. klass;
2) II kooliaste – 4.-6. klass;
3) III kooliaste – 7.-9. klass.

(3) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, haridusseadustest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, muudest kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

(4) Koolis omandatakse põhiharidus (hariduse I tase), mis loob eeldused ja annab õiguse jätkata õpinguid keskhariduse omandamiseks.

(5) Kooli huvides võib asutada sihtasutusi ja mittetulundusühinguid, mille kaudu toetatakse kooli õppe- ja kasvatustööd ning huvi- ja majandustegevust.

§ 4. Kooli sümboolika

(1) Koolil on oma sümboolikaga pitsat, millel on kooli ja valla nimi.

(2) Koolil on oma sümboolikaga lipp.

2. peatükk

ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS

§ 5. Elukohajärgne kool

(1) Kool võtab vastu kõik isikud, kelle jaoks kool on elukohajärgne kool.

(2) Vabade kohtade olemasolul on koolil õigus vastu võtta ka isikuid, kelle jaoks kool ei ole elukohajärgne kool.

§ 6. Kooli ülesanded

(1) Kooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist.

(2) Kool aitab kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus ning valida oma huvide ja võimete kohast õpiteed.

§ 7. Õppevorm

Kooli õppetöö toimub statsionaarses vormis.

§ 8. Õppekeel

Koolis toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

§ 9. Õppekava

Kooli õppekava on õpingute alusdokument, milles esitatakse õppe eesmärgid, oodatavad õpitulemused, hindamise tingimused ja kord. Lisaks esitatakse õppekavas nõuded õppekeskkonnale, õppe ja kasvatuse korraldusele, kooli lõpetamisele ning tuuakse välja kooli eripärast tulenevad valikud riiklike õppekavade raames.

§ 10. Õppe korraldus

(1) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini ja koosneb kolmest trimestrist ning koolivaheaegadest.

(2) Õppeaastas on kokku vähemalt 175 õppepäeva.

(3) Vajadusel moodustatakse hariduslike erivajadustega õpilaste klasse või rühmi.

§ 11. Õppekavavälise tegevuse alused

(1) Koolis või kooli poolt on korraldatud huvitegevus, mille eesmärgiks on toetada õppekava läbimist, õpilaste üldist arengut ning luua õpilastele võimalused vaba aja veetmiseks. Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas tasuta ja/või tasuliste huviringide tööd.

(2) Koolis võib moodustada pikapäevarühmi ja organiseerida üritusi.

(3) Koolis on õppekirjanduse kogu, mille põhiülesanne on toetada kooli õppekava järgset õpet, arendada õpilaste iseseisva õppetöö ja teabe hankimise oskust ning lugemishuvi.

(4) Kool võib korraldada koolitöötajate tööalaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks sisekoolitusi.

(5) Õppekavavälise tegevuse kulude katmine võib toimuda õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisel.

§ 12. Koolimuuseum

(1) Koolil on koolimuuseum, mille tegevuse eesmärk on paikkonna ajaloo ja kultuuriloo järjepidev uurimine, täiendamine ja säilitamine.

(2) Koolimuuseum:
1) kogub kodupaiga kultuuripärandit;
2) pakub kooli õpilastele, samuti teistele huvilistele abi nende uurimistegevuses;
3) tutvustab õpilastele eesti rahvakultuuri;
4) toetab kooli ürituste organiseerimisel.

(3) Muuseumi tegevuse eest vastutab kooli direktor või tema poolt määratud isik.

3. peatükk

KOOLI HOOLEKOGU

§ 13. Hoolekogu

(1) Hoolekogu moodustab ja selle töökorra kehtestab vallavalitsus.

(2) Hoolekogu põhiülesanne on õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevuse korraldamine õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel eesmärgiga aidata kaasa paremate tingimuste loomisele koolis.

§ 14. Hoolekogu ülesanded

(1) Otsustab nõusoleku andmise või mitteandmise, kui soovitakse:
1) muuta riikliku õppekava kohustuslike õppeainete ja läbivate teemade nimistut ning muuta tunnijaotusplaani riiklikes õppekavades sätestatud tingimustel ja korras;
2) kehtestada haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad;
3) kehtestada põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kehtestatud klassi täitumuse piirnormist suuremat klassi täitumuse ülemist piirnormi;
4) kehtestada pikapäevarühmas põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kehtestatud ülemisest piirnormist suurem rühma täitumuse ülemine piirnorm.

(2) Otsustab sisehindamise aruande kooskõlastamise või kooskõlastuse mitteandmise enne selle kinnitamist.

(3) Avaldab arvamust:
1) arengukava ja selle muudatuste kohta enne selle kinnitamist;
2) põhimääruse ja selle muudatuste kohta enne selle kehtestamist;
3) kooli õppekava ja selle muudatuste kohta enne selle kehtestamist;
4) kooli kodukorra ja selle muudatuste kohta enne selle kehtestamist;
5) sisehindamise aruande kohta enne selle kehtestamist;
6) kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu kohta enne selle kehtestamist;
7) arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta enne selle kehtestamist;
8) kooli eelarve kava projekti kohta enne selle kinnitamist.

(4) Teeb ettepaneku:
1) vallavalitsusele pikapäevarühma moodustamiseks;
2) pikapäevarühma töö planeerimiseks ja korraldamiseks;
3) koolis tasuta või tasu eest pakutava toiduvaliku kohta, mis soodustaks tervislikku toitumist.

(5) Osaleb:
1) kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamises;
2) kooli arengukava väljatöötamises;
3) kooli sümboolika väljatöötamisel ja kooskõlastamisel.

(6) Arutab õpilasega, kellele on kohaldatud vastavat mõjutusmeedet, tema käitumist, eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis.

(7) Kehtestab pedagoogide ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra direktori ettepanekul.

(8) Lahendab hoolekogule õpilaste ja vanemate esitatud, õpetamist ja kasvatamist puudutavaid vaidlusküsimusi.

(9) Kinnitab lastevanemate poolt kaasrahastatavad õppekavavälised tegevused, mis ei ole kooli õppekava osa, õppeaasta esimesel koosolekul, üldjuhul septembris.

4. peatükk

KOOLI JUHTIMINE

§ 15. Direktor

(1) Kooli juhib direktor. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

(2) Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega.

§ 16. Direktori ülesanded

Direktor:
1) kehtestab kooli õppekava, kodukorra, päevakava ja töökorralduse reeglid;
2) vastutab kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;
3) kehtestab kooli palgakorralduse põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse andmiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks vallavalitsusele;
4) kinnitab koolitöötajate koosseisu, esitades selle enne kinnitamist kooskõlastamiseks vallavalitsusele;
5) kehtestab kooli sisehindamise korra ning kinnitab sisehindamise aruande, esitades selle arvamuse andmiseks kooli hoolekogule ja vallavalitsusele;
6) tagab kooli õppenõukogu otsuste ja vajadusel hoolekogu ettepanekute täitmise;
7) kehtestab arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra, esitades selle enne arvamuse andmiseks õppenõukogule ja hoolekogule;
8) kehtestab kooli vastuvõtu tingimused ja korra esitades selle enne kehtestamist hoolekogule arvamuse andmiseks;
[RT IV, 10.01.2019, 15 – jõust. 13.01.2019]
9) otsustab isiku õpilaste nimekirja arvamise ja õpilase koolist väljaarvamise;
10) moodustab vallavalitsuse nõusolekul pikapäevarühma ning kehtestab selle töökorralduse ja päevakava, otsustab õpilase pikapäevarühma vastu võtmise;
11) teeb ettepaneku vallavalitsusele klassi või pikapäevarühma täitumuse ülemise piirnormi suurendamiseks;
12) korraldab õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse ning vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamise abinõude rakendamist;
13) korraldab õpilaste ja koolitöötajate kaitse hädaolukorras vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile;
14) määrab haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija;
15) otsustab õpilase tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise;
16) korraldab tugispetsialistide teenust õpilastele;
17) määrab individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamise ja täitmise eest vastutavad isikud;
18) moodustab vallavalitsuse nõusolekul hariduslike erivajadustega õpilaste klasse ja/või rühmi;
19) kinnitab õpilasesinduse põhimääruse ja korraldab esimese õpilasesinduse valimised septembrikuus;
20) kutsub kokku kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks vähemalt üks kord aastas õpilaste vanemate koosoleku;
21) annab aru hoolekogu ees;
22) juhatab õppenõukogu koosolekut ja korraldab õppenõukogu tegevust;
23) korraldab õpetajate vabade ametikohtade täitmiseks avaliku konkursi ja valmistab ette konkursi läbiviimise korra;
24) sõlmib, peatab ja lõpetab koolitöötajatega töölepingud;
25) korraldab kooli asjaajamist;
26) kehtestab kooli sümboolika kujunduse ja kasutamise korra;
27) annab oma pädevuse piires käskkirju.

5. peatükk

ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 17. Õpilased

Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

§ 18. Õpilaste õigused

Õpilastel on õigus:
1) kvaliteetsele üldharidusele;
2) vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitsele;
3) kasutada kooli kodukorras sätestatud tingimustel kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid, töölehti ja infotehnoloogiavahendeid;
4) ea- ja jõukohasele õppekoormusele, mis võimaldab aega puhkuseks ja huvitegevuseks;
5) täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
6) saada eeldatavate õpitulemuste saavutamisel ajutise mahajäämuse tekkimisel täiendavat pedagoogilist juhendamist väljaspool õppetunde;
7) vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlusele, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides;
8) pöörduda vallavalitsuse haridusküsimustega tegeleva spetsialisti või kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral;
9) saada abi tugispetsialistidelt;
10) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
11) olla teavitatud hinnetest ja talle kohalduvast osast kooli päevakavas;
12) olla ära kuulatud enne tugi- või mõjutusmeetme määramist ning anda arvamus mõjutusmeetme rakendamise kohta;
13) valida ja olla valitud õpilasesindusse vastavalt õpilasesinduse põhimäärusele;
14) osaleda aineolümpiaadidel, konkurssidel, saades selleks ettevalmistavas protsessis täiendavat juhendamist õpetajatelt;
15) saada tasuta õpilaspilet.

§ 19. Õpilaste kohustused

Õpilased on kohustatud:
1) osalema aktiivselt õppetöös ning täitma õpiülesandeid;
2) omandama teadmisi ja oskusi vastavalt võimetele;
3) täitma õpetaja antud seaduslikke korraldusi ja ülesandeid;
4) täitma kooli kodukorda;
5) kinni pidama väärika käitumise tavadest ja käituma kaasinimestega lugupidavalt;
6) hoidma kooli kasutuses olevat vara;
7) osalema arenguvestlusel.

§ 20. Õpilasesindus

(1) Kooli õpilastest moodustuval õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi.

(2) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires, lähtudes oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

(3) Õpilasesinduse tegevust juhib kooli huvijuht või selle puudumisel direktori poolt määratud isik.

§ 21. Esimese õpilasesinduse valimised

(1) Esimese õpilasesinduse valimised korraldab direktor hiljemalt septembrikuu jooksul.

(2) Esimese õpilasesinduse moodustavad 4.- 9. klassi õpilased.

(3) Esimene õpilasesindus on 6-liikmeline.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetletud klassid valivad õpilasesindusse kahe nädala jooksul valimiste väljakuulutamise päevast ühe esindaja klassi õpilaste hulgast.

(5) Hiljemalt nelja nädala jooksul valimiste väljakuulutamise päevast kutsub direktor kokku esimese õpilasesinduse koosoleku.

§ 22. Õpilasesinduse põhimäärus

(1) Õpilasesinduse põhimääruse koostab õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori ja tema poolt määratud isikuga.

(2) Õpilasesinduse põhimäärus ja selle muudatused kiidetakse heaks õpilaskonna üldkoosolekul, mis on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 õpilaskonnast. Õpilasesinduse põhimäärus kiidetakse heaks lihthäälteenamusega.

(3) Õpilasesindus esitab põhimääruse kinnitamiseks direktorile. Kolmekümne päeva jooksul põhimääruse kättesaamisest arvates kinnitab direktor õpilasesinduse põhimääruse, kui see vastab seadustele, seaduse alusel antud õigusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele, või esitab kirjalikud põhjendused, miks põhimäärust ei ole võimalik kinnitada.

§ 23. Vanemate õigused

Vanemal on õigus:
1) olla kaasatud õpilase individuaalse õppekava koostamisel;
2) esitada taotlus õpilase õpetamiseks koduõppes;
3) esitada taotlus õpilase pikapäevarühma vastu võtmiseks;
4) olla teavitatud õpilase puudumistest;
5) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
6) omada juurdepääsu kooli valduses olevale teabele õpilase kohta;
7) olla teavitatud õpilase hinnetest;
8) anda arvamus ajutise õppes osalemise keelu rakendamise korral õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise kohta;
9) kandideerida vanemate esindajana kooli hoolekogusse;
10) pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate küsimuste korral.

§ 24. Vanemate kohustused

Vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist, sealhulgas:
1) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
2) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
3) tegema koostööd kooliga õpilase õpetamisel ja kasvatamisel põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras;
4) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või vallavalitsus;
5) pöörduma kooli ettepanekul koolivälise nõustamismeeskonna poole;
6) osalema õpilase arenguvestlusel;
7) teatama hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest;
8) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest.

6. peatükk

KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 25. Koolitöötajad

(1) Koolitöötajad on direktor, õpetajad, tugispetsialistid ja teised õppe- ja kasvatusalal töötavad ning kooli teenindavad töötajad.

(2) Õpetajate põhiülesanne on toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed. Õpetaja ülesanne on õpilaste õpetamine ja kasvatamine, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel, teineteisemõistmisel ning koostöös õpilaste vanematega.

(3) Tugispetsialistide ülesanne on õpilase arengu toetamine.

(4) Kooli teenindavate töötajate ülesanneteks on kooli häireteta tegevuse tagamine, heaperemehelik majandamine ja koolivara korrasoleku tagamine ning majanduslik teenindamine, lähtudes kooli põhiväärtustest ja eesmärkidest.

(5) Koolitöötajate täpsemad õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks tööandja kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga.

§ 26. Koolitöötajate õigused ja kohustused

(1) Koolitöötajatel on õigus:
1) osaleda töölepingu iga-aastasel ülevaatamisel ja täiendamisel;
2) saada võrdväärset kohta kollektiivis;
3) osaleda töösisekorraeeskirjade ja kooli arengusuundade väljatöötamisel;
4) saada ametialast täiendkoolitust;
5) pöörduda töövaidlusküsimustes töövaidlusorgani poole.

(2) Koolitöötajad on kohustatud:
1) tegema kokkulepitud tööd ja täitma töö iseloomust tulenevaid kohustusi kokkulepitud mahus, kohas ja ajal;
2) osalema oma tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks koolitusel;
3) hoiduma tegudest, mis takistavad teistel töötajatel kohustusi täita või kahjustavad tema või teiste isikute elu, tervist või vara;
4) tegema tööülesannete täitmiseks koostööd teiste töötajatega;
5) kinni pidama töösisekorraeeskirjadest, ametijuhenditest ja sõlmitud töölepingust.

§ 27. Õpetajate õigused ja kohustused

Õpetaja õigused ja kohustused:
1) oskab juhtida õppe- ja kasvatustööd;
2) tegeleb väärtuskasvatuse ja -arendusega;
3) kujundab soodsat õpikeskkonda;
4) koostab vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele ja põhikooli riiklikule õppekavale oma aine ainekava ja töökava;
5) teeb koostööd teiste õpetajatega õppe lõimimiseks;
6) hindab õpilasi objektiivselt ning on hinnangute andmisel erapooletu;
7) arvestab õpilaste isikupära ning kohtleb õpilasi taktitundeliselt;
8) teeb koostööd laste vanematega;
9) lahendab õpilastega õppetunnis tekkinud probleemid;
10) organiseerib üritusi ning osaleb neil;
11) korraldab koolisiseseid aineolümpiaade, võistlusi, näitusi, konkursse;
12) arendab oma kutseoskusi ja on kursis haridusuuendustega;
13) tagab tunnis ja õpilasüritustel tervishoiu- ja ohutusnõuetest kinnipidamise;
14) osaleb aktiivselt õppenõukogus;
15) hoiab oma käitumise ja tegevusega kooli ja pedagoogilise kollektiivi mainet.

§ 28. Kooli teenindavate töötajate õigused ja kohustused

Kooli teenindavate töötajate õigused ja kohustused:
1) täidavad täpselt ja õigeaegselt töölepingust tulenevaid ülesandeid;
2) arvestavad oma tööülesannete täitmisel õppe- ja kasvatustöö läbiviimisega.

7. peatükk

MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

§ 29. Kooli vara, eelarve ja finantstegevuse korraldamine

(1) Koolil on valla eelarve osana oma eelarve, mille kinnitab Anija Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

(2) Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt ja annetustest.

(3) Kooli eelarve tuludesse võib laekuda tulusid õppekavavälisest tegevusest, mida kaasrahastavad lapsevanemad.

(4) Kooli kulud katab vallavalitsus.

(5) Kooli kulude katmiseks saab vallavalitsus igal aastal riigieelarvest sihtotstarbelist toetust õpetajate, direktori ja õppealajuhatajate töötasu ning täienduskoolituse, investeeringute ning õppevahenditega seotud kulude katmiseks.

(6) Kooli tegevuskulude katmisel osalevad täies ulatuses teised omavalitsused proportsionaalselt koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub nende omavalitsuste haldusterritooriumil.

(7) Kooli vara moodustavad koolile vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

(8) Kooli vara kasutamise ja käsutamise korra kehtestab vallavolikogu.

(9) Kooli raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 30. Asjaajamine ja aruandlus

(1) Kooli asjaajamises lähtutakse vallavalitsuse asjaajamise korrast.

(2) Kooli asjaajamist korraldatakse direktori kehtestatud asjaajamiskorra järgi.

(3) Kooli õppe- ja kasvatusalaseid kohustuslikke dokumente peetakse paberil või elektroonselt.

8. peatükk

LÕPPSÄTTED 

§ 31. Põhimääruse muutmise kord

Põhimääruse kinnitamine ja selle muutmine toimub vallavolikogu poolt sätestatud korras.

§ 32. Rakendamine

(1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.