Parempoolne menüü

AEGVIIDU KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

                                                                                                                                    16.10.2018

Aegviidu

Algus: 18.30             Lõpp: 21.10

 

Juhatas:           Kaarel Mäesalu

Protokollis:      Kristel Lään

Võtsid osa:       Urmas Jegorov, Tiina Steinberg, Lilja Piibeleht-Tarassov, Anneliis Liblik, Thea Luik, Kerli Kivisoo, Tauno Tampere, Marian Rütman

Puudus:           Marina Ülevain, Piret Purcell

Kutsutud:        Anija vallavalitsus abivallavanem, Marge Raja

 

PÄEVAKORD:

1.      Hoolekogu koosseisu kinnitamine ning esimehe, aseesimehe, sekretäri ja asesekretäri valimine.

  1. Hoolekogu 2017/2018 aruande ülevaatamine ja kinnitamine.
  2. Hoolekogu 2018/2019 õppeaasta tööplaani kinnitamine.
  3. Pikapäevarühma töö korraldamine koolis.
  4. Kooli 2019. eelarve eelnõu tutvustus
  5. Liikumise turvalisus koolimaja ja kohviku vahel

 

1.        Aegviidu Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord läbivaatamine

KUULATI:

Kaarel Mäesalu selgitas, et oma sooviavaldused on esitanud kaks lapsevanemat, Tauno Tampere ja Lilja Piibeleht-Tarassov. Õppenõukogu esindaja on Anneliis Liblik, valla esindaja Marge Raja, õpilasesinduse esindaja Raili Stina Reidla. Marian Rütman ja Piret Purcell ei soovi enam hoolekogu töös jätkata. Oma jätkamiseks andsid kohapeal nõusoleku Kaarel Mäesalu, Kerli Kivisoo, Urmas Jegorov. Thea Luik andis nõusoleku hoolekogu koosolekutel osalemiseks koosseisuväliselt.

Sõnavõtud:

Kaarel Mäesalu viis läbi esimehe, aseesimehe, sekretäri ja sekretäri asendaja valimise. Tiina Steinberg esitas hoolekogu esimehe kandidaadiks Kaarel Mäesalu ja sekretäri kandidaadiks Kristel Lääne (ei ole hoolekogu koosseisuline liige). Kaarel Mäesalu esitas aseesimehe kandidaadiks Lilja Piibeleht-Tarassovi ja sekretäri asendaja kandidaadiks Kerli Kivisoo.

Lepiti kokku, et liikmed, kes ei ole veel oma sooviavaldust esitanud, saadavad nõusolekut kinnitava e-kirja hiljemalt reedeks (19.10) Marge Rajale.

OTSUSTATI:

1.1   Hoolekogu nõustub nõusoleku andnud kandidaatide kinnitamisega hoolekogu liikmeteks.

1.2   Hoolekogu liikmed nõustusid esitatud kandidatuuridega. Esimeheks kinnitati Kaarel Mäesalu, aseesimeheks Lilja Piibeleht-Tarassov, sekretäriks Kristel Lään ja sekretäri asendajaks Kerli Kivisoo. 

 

 

2.      Hoolekogu 2017/2018 aruande ülevaatamine ja kinnitamine

KUULATI:
Esimees Kaarel Mäesalu rääkis, et saatis hoolekogu eelmise perioodi tegevuse aruande, mis
kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks, kõigile liikmetele tutvumiseks. Aruanne esitatakse vallavalitsusele heakskiitmiseks, ülevaade hoolekogu tööst anti kooli lastevanemate koosolekul.

OTSUSTATI:

1.1 Aruanne võeti teadmiseks.

 

3.      Hoolekogu 2018/2019 õppeaasta tööplaani kinnitamine

KUULATI:
Kaarel Mäesalu tegi ettepaneku töökavas kajastada järgmisi teemasid: kooli 2019. aasta eelarve projekti kohta arvamuse andmine, arengukava ülevaatamine ja vajadusel täiendamiseks ettepanekute tegemine, kooli tööd reguleerivate dokumentide kaasajastatuse ülevaatamine ja vajadusel täiendamiseks ettepanekute tegemine. Marge Raja selgitas, et tööplaani koostamisel tuleb hoolekogul eelkõige lähtuda ülesannetest, mis tulenevad põhimäärusest ja kooli vajadusest teemasid arutada. On teatud teemad, mida tuleb arutada vahetult enne kooliaasta algust, nt. tunnijaotusplaan ja õppekava, kui muudetakse koolivaheaega, klassi täituvuse piirnormi suurendamine. Kooli kodukorra ülevaatamine üks kord õppeaastas juunikuus, sisehindamise aruande kooskõlastamine 2019 kevad-suvel, arengukava 2020 sügisel.

Sõnavõtud:

Kaarel Mäesalu rääkis, et soovib anda vanematele koosolekute järgselt ülevaate arutatust ja kaasata seeläbi vanemaid, kes saaksid teha omapoolseid ettepanekuid nt. kodukorda. Toimus arutelu, milles osalesid Lilja Piibeleht-Tarassov, Marge Raja, Kaarel Mäesalu ja Tiina Steinberg.

OTSUSTATI:

1.1. Hoolekogu liikmed esitavad töökavasse omapoolsed ettepanekud hiljemalt 29.oktoobriks. 31.oktoobril kohtuvad Tauno Udu ja Kaarel Mäesalu aruteluks koolimajas Tiina Steinbergiga. Hiljemalt 5. novembriks saadetakse tööplaan liikmetele kooskõlastamiseks.

 

  1. Liikumise turvalisus koolimaja ja kohviku vahel

KUULATI:
Kaarel Mäesalu selgitas, et on täheldatud, et lapsed jooksevad söögivahetunnis Piibe kohvikusse minnes kontrollimatult üle tee. Liiklusmärk lapsed teel sai küll hoolekogu ettepanekul aasta tagasi paigaldatud, aga see ei taga alati laste ohutust.

Sõnavõtud:

Marge Raja oli seisukohal, et kõige tõhusam antud probleemi lahendamisel on selgitustöö, mida saavad teha kool ja lapsevanemad kodudes. Kaarel Mäesalu tegi ettepaneku paigaldada kooli välisuksele tähelepanu juhtivad sildid, nt „Jälgi liiklust“ vm. Kerli Kivisoo uuris, kas ei oleks võimalik panna täiendavat „lamavat politseinikku“ alevisse sissesõitu. Tiina Steinberg pakkus välja, et on võimalik lastele liiklusohutust meelde tuletada iganädalastel kogunemistel.

OTSUSTATI:

1.1 Liiklusreeglitest räägitakse lastele koolis õppeaasta alguses, jooksvalt tuletatakse reegleid meelde õpilaste kogunemisel koolis. Lapsevanemaid kaasatakse selgitustööd tegema ja vastav meeldetuletus toimub läbi e-kooli iga paari kuu tagant.

 

5.      Pikapäevarühma töö korraldamine koolis

KUULATI:

Tiina Steinberg rääkis, et on tekkinud olukord, kus vanemad kirjutavad avalduse lapse arvamiseks pikapäevarühma eesmärgiga, et laps kes käib nt mõnes trennis, saaks koolis kell 15 süüa. Samas laps pikapäevarühma päevakavajärgsetes tegevustes ei osale. Nii pikapäeva rühma arvamine kui väljaarvamine käib läbi avalduse, samuti peab teavitama õpetajat, kui laps varem ära läheb.

Sõnavõtud:

Marge Raja selgitas, et pikapäevarühm on pigem mõeldud esimese ja osaliselt teise kooliastme õpilastele, st. 1.-4. klass ja põhjendatud juhtudel (lapse arengu huvides, halvenenud õppeedukus vm põhjendatud vajadus) 5.-6. klassi õpilastele.

OTSUSTATI:

1.1              Pikapäevarühma täitumise ülem piirmäär ei tohiks ületada klassi täituvuse piirnormi, mis on 24 õpilast.

1.2              Pikapäevarühma arvatakse õpilased 1.-4. klassini, v.a. põhjendatud juhtudel, kui lapse arengu huvides on vajalik 5.-6. klassi lapse osalemine pikapäevarühma töös.

1.3              Koolil teavitada lapsevanemaid eelpooltoodust, sh lapse kohustusest osaleda tegevustes vastavalt pikapäevarühma päevakavale ja sellest, et vanematel lastel on võimalik sööma minna ka ilma pikapäevarühma nimekirjas olemata teavitades sellest hommikul koolitädi.

 

6.      Kooli 2019. eelarve eelnõu tutvustus

KUULATI:

Tiina Steinberg andis lühikese ülevaate 2019. aasta eelarve eelnõust.

Investeeringutest on rõhuasetus järgmisel aastal küttesüsteemi ümberehitusel, samuti söögisaali väljaehitamisel, millega kaasneb trepikoja ja õpetajate toa remont. Käesoleval aastal planeeritud arvutiklassi põranda remont tehakse korda sama hanke raames. Plaan on muuta praeguste WCde asukohta viies need seni kasutusel olnud pesuruumidesse, nii saadakse juurde garderoobipinda. Plaanis on soetada uued jalgrattahoidjad, server, projektor saali, vahetada välja õpetajate arvutid ja uuendada IPadide lepingut. Inventaris osas vaja soetada söögisaali lauad-toolid, välisele korvpalliväljakule on vaja uusi korvpallilaudu. Remontöödest vajab teostamist saali põrand (lakkimine), korstnad vajavad väljast lupjamist. Õue ronila vajab väljavahetamist. Fassaadi uuendamine jääb järgmisse arengukava perioodi. Seoses õppetöös vajalike väljasõitudega tuleb planeerida eelarvesse bussi kasutamiseks kütusekulu.

Sõnavõtud:

Kaarel Mäesalu tundis huvi, mis saab kooli ahjudest? Tiina Steinberg selgitas, et halvas seisus ahjud lõhutakse välja, teised jäävad. Kaarel Mäesalu tundis muret, et mitmed remonditöödesse puutuvad otsused jäävad direktori õlule ja kas direktor saab selles osas piisavat nõustamist ja abi. Tiina Steinberg selgitas, et remonttööde osas peab ta ise otsuseid langetama ja hinnapakkumisi küsima, suuremates töödes arutatakse asjad läbi majandusspetsialistiga.

Lilja Piibeleht-Tarassov uuris, kas taolistes küsimustes ei võiks olla abi, kui koolil (või nt mitme asutuse peale kokku) oleks majandusjuhataja. Tiina Steinberg rääkis, et ta on seda vajadust arutanud Alavere Põhikooli direktorida ja see vajadus on olemas.

OTSUSTATI:

1.1   Selgitada välja Aegviidu alevi allasutuste vajadus majandusjuhataja järele (suhtleb Lilja) ja Alavere Põhikooli vajadus majandusjuhataja järele (suhtleb Tauno) ja vastavalt saadud tagasisidele teha ettepanek Anija vallavalitsusele ja volikogule majandusjuhataja ametikoha loomiseks Aegviidu Kooli jt allasutuste haldamiseks.               

 

 

/Allkirjastatud digitaalselt/

 

Kaarel Mäesalu

Juhataja

 

/Allkirjastatud digitaalselt/

 

Kristel Lään

Protokollija