Parempoolne menüü

 

AEGVIIDU KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

                                                                                                                                    10.04.2019

Aegviidu

 

 

Algus: 18.35             Lõpp: 20.00

 

Juhatas:           Kaarel Mäesalu

Protokollis:      Kristel Lään

Võtsid osa:       Urmas Jegorov, Anneliis Liblik, Lilja Piibeleht-Tarassov, Tauno Tampere,  Tiina Steinberg, Thea Luik

Puudus:           Kerli Kivisoo,  Marge Raja,  Raili Stina Reidla

 

PÄEVAKORD:

1.Kooli arengukava koostamine
2.Kooli sisehindamise arutelu
3. Tööplaani ülevaatamine
4. Lastevanemate tähelepanekud kehalise kasvatuse tundide korraldamisel ja kooli info manageerimine
5. Kooli üldine seisukord
6. Muud küsimused 

 

1.    Kooli arengukava koostamine

KUULATI:

Aegviidu Kooli arengukava kehtib aastani 2020. Kaarel Mäesalu ja Tiina Steinberg rääkisid, et aasta alguses toimunud lastevanemate koosolekul, mille eesmärgiks oli läbi viia SWOT analüüs, oli lapsevanemaid vähe. Seetõttu on vajalik lapsevanemate arvamuse väljaselgitamine kas mõnel muul viisil või läbi uue koosoleku. Üks võimalus arengukava koostamisel lastevanemate arvamuse väljaselgitamiseks on suunatud küsimused lapsevanemate rahuloluküsitluse raames. Tiina Steinberg tegi ettepaneku võtta arengukava koostamine uuesti päevakorda sügisest, kui on valminud sisehindamise aruanne ja uus õppeaasta käivitunud. Arengukava tegevuskava võib üle vaadata igal aastal.

 

OTSUSTATI:

1.1   Hoolekogu nõustub Aegviidu Kooli arengukava uuendamise protsessi alustamisega uuel õppeaastal. Arengukava lõplikult peab valmis olema 2020. aasta sügiseks.

 

2.      Kooli sisehindamise arutelu

KUULATI:
Tiina Steinberg selgitas, et sisehindamise aruanne peab olema valmis hiljemalt uue õppeaasta alguseks. Kaarel Mäesalu tundis huvi, kas arengukava eesmärgid kajastuvad ka sisehindamise aruandes ja millele tugineb juhtimist puudutavas analüüsiosas direktor kui dokumendi koostaja. Tiina Steinberg kinnitas, et analüüsivas osas tuginetakse lisaks rahuloluküsimuste tulemuste analüüsile ka arengukavas püstitatud eesmärkidele. Juhtimise hindamisel on sisendiks nii õpetajate kui lapsevanemate rahuoluküsitluses antud hinnang.

Enne aruande koostamist ja kinnitamist vajab ülevaatamist „Aegviidu kooli sisehindamise kord“. Seni kasutusel olnud dokument on koostatud kümmekond aastat tagasi. Sisseviimist vajavad parandused, mis tulenevad seadusemuudatustest. Kui varaseamalt tuli aruanne koostada kord kolme aasta jooksul, siis nüüd võimaldab seadus aruande koostamist üks kord arengukava perioodi jooksul. Sisehindamise korra üks osa on ka rahuloluküsitluse küsimustik. Küsimustikku ei ole mõistlik muuta sisehindamise perioodi jooksul, küll aga enne uue perioodi algust. Uue küsimustiku koostamisel saab abiks olla ka hoolekogu. Sisehindamise korra kinnitab direktor.

Sõnavõtud:

Tehti ettepanek jätta küsimustikust välja skaala ja anda vanematele võimalus ainult sõnaliseks vastamiseks. Tiina Steinberg selgitas, et kuna tulemusi on vaja analüüsida, siis sõnalisi vastuseid ei ole võimalik loetleda. Tehti ettepanek, et sõnalise tagasiside (põhjendamise)  andmise võimalus peaks olema iga küsimuse juures ja mõne vastuse puhul peaks põhjendamine olema kohustuslik.

OTSUSTATI:

1.1  Hoolekogu tutvus sisehindamise korra eelnõuga, täiendavaid ettepanekuid ei tehtud.

1.2  Direktor saadab rahuloluküsitluse praeguse põhja muudatuste ja täienduste tegemiseks hoolekogu liikmetele. Liikmetelt oodatakse ettepanekuid hiljemalt 29. aprilliks.

1.3 Sisehindamise aruande saadab direktor hoolekogu liikmetele tutvumiseks hiljemalt 2019. aasta 33. nädalal.

 

  1. Tööplaani ülevaatamine

Vastavalt tööplaanile pidi sisehindamise aruandega tutvumine toimuma veebruaris. Lepiti kokku, et dokument vaadatakse üle augustikuus.

 

4.      Lastevanemate tähelepanekud kehalise kasvatuse tundide korraldamisel ja kooli info manageerimine

KUULATI:

Tauno Tampere tõi välja probleemi, et e-koolis olev informatsioon ei ole alati piisav ja et seda ei panda üles mõistlikul ajal. Kui info pannakse üles väga hilja õhtul, siis ei pruugi lapsevanem seda näha. Suurim probleem on liikumistundidega, kuna lastel puudub informatsioon kas kaasa võtta sise- või õueriided. Tiina Steinberg selgitas, et kevad- ja sügisperioodil peavad õpilased arvestama selle võimalusega, et tund võib toimuda õues. Kolmapäevased tunnid on üldjuhul kõik õues, muudatus võib tulla ainult siis kui väljas on väga halvad ilmaolud ja õpetaja jooksvalt otsustab teha tunni saalis.

Hoolekogu tegi direktorile ettepaneku julgustada õpetajad jagama võimalikult palju infot õpilastele ja ka e-koolis.

 

5.      Kooli üldine seisukord

KUULATI:

Kaarel Mäesalu tundi huvi, mis seis on koolimaja tuulekastide ja vihmaveerennide korrastamisega, kas on plaanis fassaadi korrastada?  Tiina Steinberg selgitas, et sellega tegeleb koolipidaja. On ühendust võetud ehitusfirmaga, kes tuleb vaatab probleemkohad  üle ja teeb hinnapakkumise. Fassaadi uuendamisega hetkel ei tegeleta, sest on suuremaid murekohti, mis vajavad kiiret lahendust, nt wc-de väljaehitamine teise asukohta.

 

 

 

6.      Muud küsimused

Sõnavõtud:
Toimus arutelu Aasta õpetaja valimise teemal. Idee valida aasta õpetaja tuli hoolekogult. Eelmisel õppeaastal anti see ülesanne õpilasesindusele. Iga õpilane sai anda ühe hääle ja soovi korral ka oma valikut põhjendada.

Otsustati, et ka käesoleval õppeaastal viib valimise läbi õpilasesindus. Häälte kokkulugemist ei vii läbi õpilased, vaid see ülesanne antakse mõnele kooli töötajale. Direktor tegi ettepaneku, et kuna eelmisel aastal said kolm õpetajat suhteliselt võrdsel tasemel hääli, siis on tema soov ära märkida lisaks aasta õpetajaks valitud õpetajale ka 1-2 nominenti, kes on enim hääli saanud.

 

 

           

 

 

/Allkirjastatud digitaalselt/

 

Kaarel Mäesalu

Juhataja

 

/Allkirjastatud digitaalselt/

 

Kristel Lään

Protokollija