Parempoolne menüü

Aegviidu Kooli hoolekogu korralise koosoleku protokoll                                                               17.09.2019

 

Aeg: 05.09.2019 kell 18:30 – 20:20

Osalejad: Kaarel Mäesalu, Tiina Steinberg, Tauno Udu, Sille Noor, Urmas Jegorov, Lilja Piibeleht-Tarassov, Marge Raja, Thea Luik, Kerli Kivisoo.

Juhatas: Kaarel Mäesalu

Protokollis: Kerli Kivisoo

Koosoleku teemad:

 1. Õppekava muudatused ja tunniplaani tutvustus
 2. Tagasiside küsitluse tulemused
 3. Uue hoolekogu liikme vastuvõtmine
 4. Õppekavast

   Ülevaate andis Tiina Steinberg. Kooli prioriteetideks on liikumine ja sellega seonduvad huviringid. 1. ja 2. klass jätkavad ujumistrennidega Tamsalus, kokku 40 tunni ulatuses.

  Valikainetest lisandus majandusõpe, mida on plaanis pilootprojektina rakendada esmalt 7. klassile. Huvi olemasolul laieneb kogu III õppeastmele. Sille Noor tegi ettepaneku rakendada majandusõpet valikainena juba nüüd kogu III õppeastmele. Otsustati siiski, et seoses tundide ettenähtud nädalamahu ületamisega jääb majandusõpe teistele huviringina.

  3 klassil on valikainena jätkumas liiklusõpe. Tauno Udu tegi ettepaneku laiendada liiklusõpet kogu I kooliastmele, kuid otsustati jällegi, et mitte ületada oluliselt tundide ettenähtud nädalakoormust rakendada 1. ja 2. klassile liiklusõpet huviringina.

  Kirjandiõpetus jääb valikainena ka edaspidi 9. klassi õppekavasse ning ka loovtöö koostamine jääb edaspidi 8. klassi valikaineks.

  Hindamisest

  Ettekande tegi Tiina Steinberg. 1. klassil on kõik hinded sõnalised. 2. klassis on hinded kujundavad/kirjeldavad inglise keeles, muusikas, kunstis ja kehalises kasvatuses.

  Kooli õppekava ja tunniplaan on tutvumiseks üleval kooli kodulehel.

  2.       Rahuloluküsitlus 2018/2019 õppeaasta kohta

  Küsitlusele vastas 20 lapsevanemat ja 47 õpilast (v.a. 1. klass) Õpilaste rahulolu kooliga oli õpilaste seas suurem, kui lapsevanemate seas. Samas Sille Noor tegi ettepaneku, et küsitlusele vastamiseks võiks kool saata üks kuni kaks meeldetuletust, kuna küsitlus saadeti lastevanematele üsna vara ning tähtaeg oli pikk, mistõttu osad vanemad võisid lihtsalt unustada küsitluses osalemast.

  3.       Uue hoolekogu liikmeks võeti vastu Sille Noor, kes on III kooliastme (7. – 9. klass) lastevanemate esindaja.

  4.       Jooksvad küsimused

  Lastevanemate üldkoosolek toimub 18.09.2019 kell 19:00. Samas kellaaeg täpsustatakse üldmeilis lastevanematele.

  Järgmine hoolekogu koosolek toimub 17.10.2019 kell 18:30.

  Kool sai kätte üle Eestilise PISA koolide uuringu tulemused. Kuna dokument on vastavalt avaliku teabe seadusele kuulutatud asutusesiseseks dokumendiks, siis hoolekogu liikmed saavad sellega tutvuda direktori juures. Kuna dokument on üsna mahukas, siis hoolekogu ei näinud piiratud aja tõttu vajadust selle tutvustamiseks hoolekogu koosolekul. 

  Juhatas:                                                                             Protokollis:

  /digitaalset allkirjastatud/                                         /digitaalselt allkirjastatud/

  Kaarel Mäesalu                                                               Kerli Kivisoo